TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 61-67

Makale PDF

Safra yolları zedelenmesi ile seyreden karaciğer hidatozunun teşhisi ve cerrahi tedavisinin özellikleri* Peculiarities of diagnostic and surgical treatment of liver echinococcosis with affection of bile ducts

Rauf Maksutoğlu AĞAYEV, Böyükkişi Ağaoğlu AĞAYEV, A.MOVÇUN, Şebruz A. NOVRUZOVA, Ali Kürşat BUDAN

Azerbaycan Tıp Üniversitesi II Cerrahi Hastalıkları AD, Rusya Bilimsel Cerrahi Merkezi, Azerbaycan

Anahtar Kelimeler : Hidatid kist, cerrahi tedavi, biliyer komplikasyonlar

Keywords : Hydatid cysts, surgical treatment, biliary complication


ÖZET

Giriş ve amaç: Karaciğer kist hidatid enfeksiyonu koyun, sığır yerleştiren bölgelerden görülen önemli bir sağlık problemidir. Cerrahi yaklaşım, karaciğer kist hidatid tedavisinde geleneksel bir yaklaşımdır. Kist hidatid cerrahisi önemli ölçüde morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Bu çalışma, kist hidatid nedeniyle opere olan biliyer sistem hasarlı hastaları değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Cerrahi tedavi olan toplam 277 kist hidatidli hasta (erkek/kadın, 122/155; ortalama yaş, 40.3 yıl (aralık: 9-82 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların hepsinde biliyer sistemde hasarı bulunmaktaydı. Biliyer sistem hasarının tanısı klinik, byokimyasal ve görüntüleme yöntemleri konuldu. Bulgular: Hidatid kist cerrahisi sonrası biliyer sistem hasarı olan 277 hastanın %56’sına (155) safra yolları hasarının tamiri için kistektomi operasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde hastaların %26’sında morbidite ve %1.4’ünde mortalite gözlendi. Kist apsesi en sık görülen post-operatif komplikasyon idi. Sonuç: Biliyer sistem hasarı, kist hidatid cerrahisinden sonra sık görülen önemli komplikasyondur. İkincil bir cerrahi yaklaşımla bu komplikasyon tedavi edilebilir. Tedavinin başarısı kist lokalizasyonu, kist sayısı ve biliyer hasarın derecesi ile ilişkilidir.


ABSTRACT

Background and aims: Hydatid cyst of the liver is a common health problem in sheep- and cattle-raising areas. Traditionally, surgery has been a reasonable treatment modality; however, it has a high morbidity and mortality rate. The aim of this study was to investigate the post-operative complications of surgical therapy of hydatid cysts of the liver with biliary tract injury. Materials and methods: A total of 277 patients with hydatid cysts (male/female, 122/155; average age, 40.3 years, range: 9- 82 years) who underwent hydatid surgery were enrolled. All patients had biliary tract injury after surgery. Biliary tract injury was diagnosed by clinical, biochemical and radiological (sonography, tomography, ERCP) methods. Results: Among the 277 individuals with hydatid cysts who had biliary tract injury after surgical treatment, 155 individuals (56%) had cystectomy for repairing bile duct fistula. Post-operative morbidity and mortality were 26% and 1.4%, respectively. Cyst abscess was the most common post-operative complication. Conclusion: Biliary tract complication after hydatid surgery is an important and commonly seen problem. Such a complication is treatable with second surgical management. Success in such surgery is related with cyst localization, cyst number and the extent of biliary tract injury.