TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 71-75

Makale PDF

Aktif hidrojen iyonlarının gastroduodenal mukozadaki yeri* The localization of active hydrogen ions in gastroduodenal mucosa

Zeygam SÜLEYMANOV1, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3

Azerbaycan Tıp Üniversitesi1, Bakü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara


Anahtar Kelimeler : Aktif hidrojen iyonlar›, gastroduodenal mukoza

Keywords : Hydrogen ions, gastroduodenal mucosa


ÖZET

Giriş ve amaç: Mide ve duodenum mukozasında orijinal histokimyasal yöntemle aktif hidrojen iyonlarının lokalizasyonunu araştırdık. Gereç ve yöntem: 21 sağlam kişinin mide fundusundan, korpusundan ve antrumundan, duodenumunda peptik ülseri olan 103 hastanın ise ülser kenarı ndan alınmış biyopsi parçaları fikse edilmeden kriostatta kesildi. Doku örnekleri Nitro Blue Tetrazolium boyası ile boyatıldı ve mikroskopta objektif- 40 x oküler-12.5 büyütmesi altında degerlendirildi. Bulgular: Sağlam kişilerin hepisinde aktif hidrojen iyonlarının mide mukozasının tüm katlarında, hem de difüz şekilde yayılmış olduğu izlendi. Aktif hidrojen iyonları mukozadaki hücreler arası sahalar da dahil olmakla beraber, daha derin katlarda bile bulundu. Buna rağmen mukozayın hasara uğramış olmadığı dikkati çekti. Hastalarda ülser kenarından alınmış doku örneklerinde aktif hidrojen iyonlarının konsantrasyonu sağlam dokuya nisbeten daha fazla olarak görüldü. Sonuç: Aktif hidrojen iyonlarının gastroduodenal mukozanın tüm katlarında histokimyasal yöntemle saptanmı ş olmalarına rağmen, doku hasarına yol açmadığı izlendi. Mide fundusundan antrumuna doğru gittikçe mukozada aktif hidrojen iyonları nın konsantrasyonun arttığı izlendi. Duodenal ülserin kenarında ise, bu iyonların konsantrasyonu sağlam dokuda olduğundan daha fazladır.


ABSTRACT

Background and aims: We evaluated localization of active hydrogen ions in gastric duodenal mucosa by an original histochemical method. Materials and methods: Biopsies from ulcer site of 103 patients with duodenal ulcers and biopsies from gastric fundus and corpus were evaluated. Biopsies were cut without fixation and were dyed by nitroblue tetrazolium and examined microscopically. Results: Active hydrogen ions were found diffusely in all layers of gastric mucosa and between mucosal cells. Although there was diffuse distribution of active hydrogen ions, the amount of active hydrogen ions from biopsies of ulcer site was more than seen in controls. Conclusion: Active hydrogen ions were found diffusely in all layers of gastroduodenal mucosa without injury. The amout of hydrogen ions increased towards the antrum. The concentration of hydrogen ions was higher in biopsies from duodenal ulcer patients than in healthy controls.