TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 76-78

Makale PDF

Hepatit C virus infeksiyonlu hastalarda hepatit B virus sıklığı The frequency of hepatitis B Virus in patients with hepatitis C virus

Çetin KARACA1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Kadir DEMİR1, Sadakat ÖZDİL1, Sabahattin KAYMAKOĞLU1, Selim BADUR2, Atilla ÖKTEN1

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı1, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Hepatit C virus, hepatit B virus, seroprevalans

Keywords : Hepatitis C virus, hepatitis B virus, human seroprevalence


ÖZET

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı; hepatit C virus infeksiyonlu vakaları mızda, hepatit B virus sıklığını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalı şma kapsamına; (K/E:181/139, ortalama yaş 49.7±12.4 yıl) anti-HCV pozitif toplam 320 vaka alınmıştır. Bulgular: Hastaların 14’ünde (%4.4) HBsAg, 125’inde (%39.1) anti-HBs pozitif saptanmıştır. Ayrıca anti HIV’in bakıldığı 67 hastanın hiçbirinde pozitiflik tespit edilmemiştir. Sonuç: Ülkemizdeki HCV’li hasta grubundaki HBV serolojisi genel popülasyon ile benzerdir.


ABSTRACT

Background and aims: The aim of this study was to determine the hepatitis B virus seroprevalence of patients infected by hepatitis C. Materials and methods: Three hundred and twenty hepatitis C virus-infected patients (F/M:181/139, mean age 49.7±12 years) were enrolled in the study. Results: HBsAg positivity in 14 (4.4%) and anti-HBs positivity in 124 (39.1%) patients was determined. Anti-HIV was detected in 67 patients. Anti-HIV positivity was not detected in any patient. Conclusion: As a result, HBV seroprevalence in the group of HCV-infected patients in our country is similar to that of the general population.