TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 1

Sayfa : 53-59

Makale PDF

Portal hipertansiyon ve retinitis pigmentoza ile birliktelik gösteren Gaucher hastalığı vakası (olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi) Gaucher’s disease associated with portal hypertension and retinitis pigmentosa; a case report and literature review

Çetin KARACA2, Gülistan BAHAT1, Kadir DEMİR2, Filiz AKYÜZ2, Ahmet DANALIOĞLU2, Fatih BEŞIŞIK2, Yılmaz ÇAKALOĞLU2, Uğur ÇEVİKBAŞ3, Atilla ÖKTEN2

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı2 ve Patoloji Anabilim Dalı3, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Gaucher hastalığı, portal hipertansiyon.

Keywords : Gaucher’s disease, portal hypertension.


ÖZET

Gaucher hastalığı; otozomal resessif kalıtımla geçen, nadir görülen ancak en sık lizozomal lipid depo hastalığıdır. Lizozomal "betaglukoserebrozidaz" enzim eksikliğinden kaynaklanır ve substratı olan beta-glukoserebrozidin vücuttaki tüm retikülo-endoteliyal sistemde birikmesi ile karakterizedir. Nörolojik bulguların varlığı ve hastalığın seyrine göre 3 klinik alt grup tanımlanmıştır. Gaucher hastalığı; tanısı açıklanamayan hepatosplenomegali, ve/veya kemik ağrısı olan her hastada düşünülmelidir. Gaucher hücreleridir. Bu hastalık esnasında nadiren hepatoselüler disfonksiyon veya portal hipertansiyon gelişebileceği bildirilmiştir. Bu yazıda; nadir bir lipid depo hastalığı olan, kemik ve akciğer tutulumunun eşlik ettiği ve seyrinde portal hipertansiyonun da geliştiği bir Gaucher vakası sunulmuştur.


ABSTRACT

Gaucher’s disease, although rare is the most commonly seen lysosomal storage disorder, with autosomal recessive inheritance. It is due to deficiency of lysosomal beta-glucocerebrosidase so that the substrate betaglucocereb- roside accumulates in the reticulo-endothelial system. To date, three types have been defined. Gaucher’s disease must be remembered in the setting of hepatosplenomegaly of unknown etiology and/or bone pain. During the course this disease, it was reported that hepatocellular dysfunction or portal hypertension might develop. In this report, a patient with Gaucher’s disease associated with liver and bone involvement is presented.