TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 125-128

Makale PDF

Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde lansoprozol, klaritromisin ve amoksisilin ile ranitidin bizmut sitrat, lansoprozol, klaritromisin ve amoksisilin rejimlerinin etkinliğinin karşılaştırılması The comparison of lansoprazole, clarithromycin and amoxicillin with ranitidine bismuth citrate, lansoprazole, clarithromycin and amoxicillin for Helicobacter pylori eradication therapy

Birol ÖZER1, Ender SERİN1, Arif COŞAR1, Fazilet KAYASELÇUK2, Gürden GÜR3, Uğur YILMAZ3, Sedat BOYACIOĞLU3

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Gastroenteroloji1, Patoloji Bölümü2, Adana
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Ankara

Anahtar Kelimeler : Helicobacter pylori, gastrit, eradikasyon tedavisi

Keywords : Helicobacter pylori, gastritis, eradication therapy


ÖZET

Giriş ve amaç: Helicobacter pylori (H. pylori) eradikasyon oranı bölgelere ve tedavi rejimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmadaki amacımız farklı tedavi rejimlerinin etkinliğini karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya hızlı üreaz testi ve/veya histopatoloji ile H. pylori pozitif olduğu gösterilen dispeptik hastalar alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup A’ya lansoprozol 2x30 mg, klaritromisin 2x500 mg, amoksisilin 2x1000 mg, grup B’ye lansoprozol 2x30 mg, klaritromisin 2x500 mg, amoksisilin 2x1000 mg, ranitidin bismuth sitrat 2x400 mg 14 gün süreyle verildi. Tedavi bitiminden 4 hafta sonra kontrol endoskopi yapılarak histopatolojik olarak H. pylori durumu araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya nonülser dispepsisi olan 49 erkek, 86 kadın, toplam 135 hasta alındı. Çalışmaya alınan hastaların endoskopik olarak 56 (%41,5)’sında antral gastrit, 79 (%58,5)’unda pangastrit saptandı. Pangastriti olanları n 51(%64)’inde; antral gastriti olanların 32 (%57)’sinde eradikasyon sağlandı. Eradikasyon oranları grup A ve B’de sırası ile %56, %68 p=0,099 bulundu. Grup A ve B’de yaş ortalaması ve erkek/kadın oranı sırasıyla (41,2±11vs 42,1±12) (25/50 vs 24/36) idi. Grup A’da %58,6 antral gastrit, %41,3 pangastrit, grup B’de %20 antral gastrit, %80 pangastrit vardı. Sonuç: Bismuth içeren tedavi grubunda eradikasyon başarı oranı sayısal olarak daha yüksek olmakla beraber istatistiki fark saptanmamı ş olup eradikasyon oranları genel literatüre göre düşük bulunmuştur.


ABSTRACT

Background/aim: The eradication rate of Helicobacter pylori (H. pylori) shows variation in different geographic regions and treatment regimens. We aimed to study the eradication rates of different regimens in our region. Materials and methods: One hundred and thirty-five H. pylori positive patients (49 males, 86 females; mean age: 41,7±12 years) with non-ulcer dyspepsia were included in the study. The patients were divided into two groups according to the treatment regimens. Lansoprozole 30 mg, clarithromycin 500 mg, amoxicilin 1 g were given twice daily for 2 weeks (group A). Patients in group B recevied ranitidine bismuth subcitrate 400 mg, lansoprozole 30 mg, clarithromycin 500 mg, amoxicilin 1 g twice daily for 2 weeks. Two biopsies each before and after treatment were obtained from antrum and corpus, and histopathologically evaluated. Eradication was assumed to be successful if no H. pylori was detected from four biopsy specimens taken after treatment. Results: The overall eradication rate was 61,5%. The rates of eradication were 56%, 68% p=0,099 in groups A and B, respectively. Fifty-six patients (41,5%) were had antral gastritis and 79 (58,5%) patients had pangastritis. Mean ages and male/ female ratio (41,2±11 vs 42,1±12, p=NS) (25/50 vs 24/36, p=NS) in groups A and B, respectively. No correlation between sex and H. pylori eradication was found. Conclusion: The rate of eradication in group B was higher than group A, but not statistically significant. However, our rates of eradication were significantly lower compared to those reported in literature.