TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 139-143

Makale PDF

Dalak koruyucu distal pankreatektomi Spleen preserving distal pancreatectomy

Murat ZEYTUNLU1, Cemil ÇALIŞKAN1, Yıldıray YÜZER1, Murat AYNACI1, Deniz NART2, Özgür FIRAT1, Oktay TEKEŞİN3, Refik KİLLİ4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Radyoloji Anabilim Dalı4, İzmir

Anahtar Kelimeler : Dalak koruyucu distal pankreatektomi, klasik distal pankreatektomi

Keywords : Spleen preserving distal pancreatectomy, conventional distal pancreatectomy


ÖZET

Bu makalede benign distal pankreatik lezyonlarda uygulanan dalak koruyuculu distal pankreatektominin (DKDP) klasik distal pankreatektomiye (KDP) karşıt avantajları, güvenirliği ve sonuçları irdelenmiştir. Distal pankreas lezyonları izlenen 6 ardışık hastada başarı ile dalak koruyuculu distal pankreatektomi işlemi uygulanmıştır. Tüm olgular peroperatuar komplikasyonlar, operasyon süreleri, hastane yatış süreleri ve izlem süreçleri açısından değerlendirilmiştir. Altı olgunun tümü kadın ve yaş ortalaması 58 olarak izlendi. Preoperatif radyolojik incelemeler tüm olgularda distal pankreasta yerleşen benign lezyonları tanımlamaktaydı. Bu işlemin uygulandığı altı hasta grubunda lezyon dağılımı olarak 3 olguda nöroendokrin tümör, bir olguda müsinöz kistadenom, bir olguda seröz kistadenom ve bir olguda da retansiyon kisti olarak izlendi. Seride operasyon süresi ve postoperatif hastane yatış süresi sırasıyla ortalama 180 dakika ve 9.5 gün olarak izlendi. Mortalite izlenmeyen seride tek komplikasyon bir hastada postoperatif ortaya çıkan ve insülin ihtiyacı gerektiren hiperglisemi oldu. Splenik vasküler yapıları koruyarak uygulanan dalak koruyuculu distal pankreatektominin güvenli olarak distal pankreas lokalizasyonlu özellikle benign lezyonlar için tercih edilebilecek cerrahi işlem olarak kabul edilmelidir.


ABSTRACT

To evaluate the advantages, safety and outcomes of spleen preservation during distal pancreatectomy over conventional distal pancreatectomy for benign distal pancreatic lesions. Six successful distal pancreatectomy cases with splenic conservation have been reported for the treatment of benign pancreatic diseases of the distal pancreas. Perioperative complications, operative time, length of postoperative stay, and overall survival times were analyzed. All six patients were female with a mean age of 58. Radiologic examinations revealed benign distal pancreatic lesions preoperatively. This technique has been applied in patients with neuroendocrine tumor (n=3), mucinous cystadenoma (n=1), serous cystadenoma (n=1) and retantion cyst (n=1) in the tail of the pancreas. The mean operative time and postoperative hospital stay were, respectively, 180 minutes and 9.5 days. There was only one complication, postoperatively. One patient required insulin infusions due to postoperative glucose intolerance. There were no postoperative deaths. Spleen-preserving distal pancreatectomy with splenic vessel conservation can be safely performed and should be indicated in the surgical management of benign pancreatic diseases of the distal pancreas.