TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 1

Sayfa : 43-45

Makale PDF

İlaç kullanımına bağlı gelişen özofagus hasarı Drug-induced esophageal injury

Şirin AYTAÇ, Cansel TÜRKAY

Fatih Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : İlaç, özofageal hasar

Keywords : Drug, esophageal injury


ÖZET

Giriş ve amaç: Muhtelif yakınmalar ve endikasyonlar ile endoskopi ünitemize başvuran ve özofagogastroduodenoskopi (ÖGD) yapılan olguları n arasında ilaç kullanımı sonucu meydana gelmiş özofageal yaralanmaları n irdelenmesi. Gereç ve yöntem: Ağustos 2001- Şubat 2004 döneminde endoskopi ünitemizde ÖGD yapılmış toplam 6475 hastanın kayıtları ve histopatolojik değerlendirilmeleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 6475 hastanın 23’ünde (% 0.35) ilaca bağlı özofageal ülser ve özofajit bulguları saptandı. Hastaların 13’ü (% 58) kadın, 10’u (% 42) erkekti. Yaş ortalaması 51.26 ± 18.43 ( 22-71) idi. 23 olgunun 9’unda (% 41) tetrasiklin ve doksisiklin, 6’sında (%25) alendronat, 2’sinde (%8) potasyum klorür, 2’sinde (%8) ibuprofen ve 4’ünde (%17) aspirin kullanı mı belirlendi. Orta özofageal segmentte bir veya daha fazla sayıda ülserasyon ve erozyonlar tipik endoskopik bulgular idi. Histopatolojik incelemenin rapor ettiği bulgular inflamasyon ve reaktif hiperplazi şeklinde idi. Sonuç: Retrosternal yanma, göğüs ağrısı, odinofaji ve disfaji yakı nmaları ile başvuran hastalarda ilaç kullanımı sorgulanmalı ve buna bağlı olarak gelişebilecek özofagus patolojileri hatırlanmalıdır.


ABSTRACT

Background/aim: To evaluate drug-induced esophageal injuries among patients subjected to esophagogastroduodenoscopy because of different complaints and indications of referral to our endoscopy unit. Materials and methods: Esophagogastroduodenoscopy records and histopathologic reports of 6475 patients referred to our endoscopy unit between August 2001 and February 2004 were evaluated retrospectively. Results: In 23 patients (23/6475, 0.35%), drug- induced esophageal ulcer and esophagitis were detected. Gender distribution of the patients was 13 (58%) females and 10 (42%) males. Median age of these patients was 51.26 ± 18.43 years (range: 22-71). Nine (43%) of these patients used tetracycline and doxycycline, 6 (25%) alendronate, 2 (8%) potassium chloride, 2 (8%) ibuprofen and 4 (17%) aspirin. Single or multiple ulcerations and area(s) of erosion in the middle esophageal segment were the typical findings of endoscopic evaluation. The most prominent histopathological changes were inflammation and reactive hyperplasia. Conclusion: Patients with complaints of retrosternal burning, chest pain and odynophagia should be questioned regarding their recent use of medications, and possibility of drug-induced esophageal injuries should be remembered.