TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 97-99

Makale PDF

İleri referans merkezinde yatırılan irritabl barsak sendromlularda batın ve anorektal cerrahi sıklığı The frequency of abdominal and anorectal surgery in patients with irritable bowel syndrome hospitalized in tertiary center

Elmas KASAP, Serhat BOR, Tankut İLTER

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : İrritabl barsak sendromu, batın cerrahisi, anorektal cerrahi, gastroözofageal reflü hastalığı

Keywords : Irritable bowel syndrome, cholecystectomy, anorectal surgery, gastroesophageal reflux disease


ÖZET

Giriş ve amaç: İrritabl Barsak Sendromlu olgularda batın cerrahisi girişimlerinin arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada irritabl barsak sendromlu olgularda batın cerrahisi ve anorektal cerrahisi sıklığı araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Ocak 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde yatmış 116 irritabl barsak sendromlu olgu geçirilmiş batın cerrahisi yönünden retrospektif incelenmiştir. Kontrol grubunu ise 53 sağlıklı olgu ve Ocak 1998–Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde yatmış 48 gastroözofageal reflü hastalığı tanılı olgu oluşturmuştur. Gastroözofageal reflü hastalığı nedeniyle opere olmuş olgular çalışma dışı bırakılmıştı r. Gruplar geçirilmiş batın cerrahisi ve anorektal cerrahisi sıklığı bakı- mından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Batın cerrahisi sıklığı irritabl barsak sendromlu olgularda kontrol grubuna göre daha sık bulunmuştur. Anorektal cerrahi sıklığı ise irritabl barsak sendromlu olgularda sağlıklı kişilere göre farklı bulunmamıştır. Anorektal cerrahi sıklığı irritabl barsak sendromlu olgularda gastroözofageal reflü hastalığı olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Kolelitiasisi bulunan irritabl barsak sendromlu olgularda kolesistektomi kararı bakımından daha dikkatli değerlendirilmelidir.


ABSTRACT

Background/aim: It is known that abdominal region operations are more common in patients with irritable bowel syndrome. The aim of this study was to determine the frequency of abdominal region operations in patients with irritable bowel syndrome. Materials and methods: 116 patients hospitalized between January 1998 and December 2002 with irritable bowel syndrome were evaluated retrospectively for previous abdominal region operation. Control group was composed of 53 healthy people and patients with 48 gastroesophageal reflux disease hospitalized between January 1998 and December 2002. Patients with previous operation for gastroesophageal reflux disease were excluded. Frequency of abdominal region operation was compared between groups. Results: The frequency of abdominal surgery was found to be more common in patients with irritable bowel syndrome than in the control group. There was no difference between patients with irritable bowel syndrome and healthy individuals regarding anorectal surgery. The frequency of anorectal surgery was found to be more common in patients with irritable bowel syndrome than in patients with gastroesophageal reflux disease. Conclusion: Patients with cholelithiasis and irritable bowel syndrome have to be evaluated more carefully for cholecystectomy.