TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 131-134

Makale PDF

Hipertrigliseridemi nedenli akut pankreatit tedavisinde heparin ve insülin rejimi uygulanan bir olgu Heparin and insulin regimen in the treatment of a patient with acute pancreatitis caused by hypertriglyceridemia

Şerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1, Fikri CANORUÇ1, Alpaslan TUZCU2, Hatice AKAY3, Ramazan DANIŞ4, Ergün PARMAKSIZ4

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Endokrinoloji Bilim Dalı2, Radyoloji Anabilim Dalı3, İç Hastalıkları Anabilim Dalı4, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Hipertrigliseridemi, pankreatit, tedavi

Keywords : Hypertriglyceridemia, pancreatitis, treatment


ÖZET

Hipertrigliseridemi, akut nonbiliyer pankreatitin önemli ve gözardı edilen sebeplerindendir. Bu hastaların tedavisinde halen standart bir protokol yoktur. Hastamız, hipertrigliseridemi zemininde gelişen bir akut nekrotizan pankreatit olgusu idi. Hastaya, lipoprotein lipaz aktivitesini arttı rmaya yönelik insülin ve heparin kombinasyonundan oluşan bir tedavi protokolu verdik. Tedavi sonunda hastanın tüm verileri düzeldi. Amacı- mız hipertrigliseridemiye sekonder gelişen bu akut pankreatit olgusunu, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımını sunmak idi.


ABSTRACT

Hypertriglyceridemia is an important and under-diagnosed etiology of acute non-biliary pancreatitis. There has been no standardized protocol to treat these patients. Our patient was a case with severe acute pancreatitis caused by hypertriglyceridemia. We gave a treatment protocol consisting of heparin and insulin combination to stimulate lipoprotein-lipase activity. The patient’s parameters were all improved at the end of the treatment. Our aim was to present this case of acute pancreatitis secondary to hypertriglyceridemia, including differential diagnosis and treatment approach.