TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 154-157

Makale PDF

Spontan bakteriyel peritonitli hastalarda asit kültür sonuçları ve klinik özellikler Ascites culture results and clinical features in patients with spontaneous bacterial peritonitis

Şehmus ÖZMEN1, Ramazan DANIŞ2, Abdullah ALTINTAŞ3, Kadim BAYAN4, Şerif YILMAZ4

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Nefroloji Bilim Dalı2, Hematoloji Bilim Dalı3, Gastroenteroloji Bilim Dalı4, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Spontan bakteriyel peritonit, siroz, asit, nötrositik asit

Keywords : Spontaneous bacterial peritonitis, cirrhosis, ascites, neutrocytic-ascites


ÖZET

Giriş ve amaç: Klinik spontan bakteriyel peritonit (SBP) özelliklerine ve yüksek asit PNL sayılarına sahip hastaların asit kültürlerinin önemli kısmı nda etken izole edilememektedir. Bu çalışmada spontan bakteriyel peritonit klinik ve laboratuvar özellikleriyle başvuran hastaları başvuru ve prognostik özelliklerini asit kültüründe elde edilen üreme sonuçlarına göre karşılaştırdık. Gereç ve yöntem: Prospektif çalışmamıza Gastroenteroloji Bilim Dalımıza başvuran 40 SBP hastası (17 kadın, 23 erkek) dahil edildi. Asit kültürü pozitif ve negatif saptanan hastalar bazal değerler, gelişen komplikasyonlar ve hastane içi mortalite açılarından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 17’si kadın (%42.5) 23’ü erkek (%57.5) idi. Asit sıvısı kültürlerinde üreme oranı %35 olarak saptandı. E. coli %57 ile en fazla üretilen bakteri idi. Hastalar asit sıvısı kültürlerinde üreme durumuna bakılarak iki gruba ayrıldı. Bu gruplar arasında bazal değerler, hastane içi mortalite HRS ve infeksiyon rezolusyonu açısından anlamlı fark bulunamadı. Sonuç: Asit kültürlerinde üreme oranlarımız literatürden daha düşüktür. Ama en sık üretilen bakteriler açısından literatürle uyumludur. Çalışmamız kültür negatif nötrositik asit ve kültür pozitif SBP’li olgular arasında komplikasyonlar, prognoz, klinik ve laboratuvar bulgular açısından arada fark olmadığını desteklemektedir.


ABSTRACT

Background/aim: Despite the use of sensitive methods, ascites culture is negative in many patients with clinical manifestations suggestive of spontaneous bacterial peritonitis (SBP). We compared patients with clinical and laboratory findings suggesting SBP according to ascitic fluid culture results. Materials and methods: The study was a prospective and randomized trial performed in Dicle University Gastroenterology Department. Groups of patients with negative and positive ascitic cultures were compared by means of basal characteristic parameters and complications. Results: Seventeen of 40 patients included were female and 23 were male. Ascitic fluid culture revealed causative organism in 35% of the patients. No significant differences were found between groups with regard to in-hospital mortality, hepatorenal syndrome, and infection resolution rate. E. coli was the most common isolate (57%) of ascitic fluid in our study. Conclusion: Bacterial isolation rate was lower than that reported in literature, but the spectrum of isolated bacteria was similar to that in the literature. Our study supports the idea which proposes no difference between SBP and culture-negative neutrocytic-ascites regarding complications, prognosis, and clinical and laboratory findings.