TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 181-184

Makale PDF

Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun sunumu Laparoscopic transhiatal esophagectomy for carcinoma of the esophagus: Report of 3 cases

Murat SÖZBİLEN1, Özer MAKAY1, Sinan ERSİN1, Ömer ÖZÜTEMİZ2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Laparoskopik cerrahi, özofajektomi, kanser

Keywords : Laparoscopic surgery, esophagectomy, cancer


ÖZET

Özofagus rezeksiyonu, günümüzde rezektabl özofagus kanseri tedavisinde standart tedavi olma özelliğini sürdürmektedir. Konvansiyonel yaklaşı mlarda süregelen mortalite ve morbidite oranlarını azaltmaya yönelik olarak öne sürülen minimal invaziv cerrahi girişimler, cerrahinin bu alanı nda da kendine yer bulmuştur. Bu olgu sunumunda, özofagus kanseri tanısı alan üç hastanın laparoskopik transhiatal özofagus rezeksiyonu sonrası erken dönem sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Hastalara, total laparoskopik transhiatal özofajektomi ve servikal yaklaşım ile anastomoz uygulandı. Ameliyatın aşamaları başlıklar halinde gastrik mobilizasyon, transhiatal disseksiyon, rezeksiyon, gastrik tüp oluşturulması, servikal anastomoz ve beslenme amaçlı jejunostomi uygulamaları idi. Tüm operasyonlar laparoskopik olarak tamamlandı. Minimal invaziv bir girişim olan laparoskopik transhiatal özofagus rezeksiyonu, günümüzde özofagus kanseri tedavisinde alternatif bir tedavi seçeneğini oluşturmaktadı r. Ancak, bu uygulamanın küratif kanser tedavisindeki rolü halen bilinmemektedir.


ABSTRACT

Esophagectomy remains the standard of care for resectable esophageal cancer. To lower the mortality and morbidity of the conventional approach, minimally invasive surgery was introduced. The aim of this report was to evaluate the early results of laparoscopic transhiatal esophagectomy in three patients with esophageal malignancy. A totally laparoscopic transhiatal esophagectomy with cervical access was performed. Operative steps were gastric mobilization, transhiatal dissection, resection, gastric tube formation, cervical anastomosis and jejunal feeding tube placement. All procedures were completed laparoscopically. Minimally invasive techniques including laparoscopic transhiatal esophageal resection have recently become possible alternatives in esophageal cancer treatment. Nevertheless, its role as a curative cancer procedure remains unknown.