TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 100-104

Makale PDF

Serum pankreatik elastaz-1, acil servislerde akut pankreatit tanısı için güvenilir bir yöntem olabilir mi? Can serum pancreatic elastase-1 be safe method for acute pancreatitis in emergency department?

Burçak KAYHAN1, Başak KAYHAN2, Ersan ÖZASLAN1, Diğdem ÖZER3

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Departmanı1, İmmünoloji Departmanı2, Ankara
Ankara Güven Hastanesi, İç Hastalıkları Departmanı3, Ankara

Anahtar Kelimeler : Karın ağrısı, akut pankreatit, serum pankreatik elastaz

Keywords : Abdominal pain, acute pancreatitis, serum pancreatic elastase


ÖZET

Giriş ve amaç: Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastaların bir kısmı nda, rutin radyolojik ve laboratuvar testleri ile akut pankreatit teşhis edilememektedir. Bu çalışmada, akut pankreatit tanısında serum elastazı n duyarlılığı araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Acil servise karın ağrı- sı ile başvuran, tanı almadan önce karın ağrısı kendiliğinden iyileşen, aynı zamanda radyolojik ve laboratuvar bulguları normal olan 80 hastanın serum elastaz düzeyine bakılmıştır. Bulgular: Laboratuvar sonuçları ve USG bulguları normal olan 2 olguda, elastaz düzeyi yüksek bulunmuştur. Bu olgular daha sonra pankreatit bulguları göstermiş ve hastaneye yatırılmıştır. Sonuç: Serum pankreatik elastaz, acil serviste akut pankreatit tanısında diğer laboratuvar testlerinden daha özgül ve duyarlı olabilir.


ABSTRACT

Background/aim: Some patients admitted to the Emergency Department (ED) for abdominal pain secondary to acute pancreatitis cannot be diagnosed with routine radiologic and laboratory tests. We investigated the sensitivity of serum elastase in diagnosing acute pancreatitis. Materials and methods: We investigated serum elastase levels in 80 patients that were admitted to the ED with abdominal pain that resolved spontaneously before a diagnosis could be made and who also had normal radiological and laboratory findings. Results: Two cases had elevated elastase levels with normal USG and laboratory results. These cases later showed signs of pancreatitis and were hospitalized. Conclusion: Serum pancreatic elastase can be more sensitive and specific than the other laboratory tests for acute pancreatitis in the ED.