TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 2

Sayfa : 97-101

Makale PDF

Sirozlu hastalarda Q-T aralığındaki değişiklikler Q-T interval prolongation in cirrhotic patients

Nevin ORUÇ1, Tufan TÜRK2, Nadir YÖNETÇİ3, Mustafa YILMAZ3, Bünyamin KAPTANOĞLU4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İzmir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Bilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3 ve Biyokimya Bilim Dalı4, Denizli

Anahtar Kelimeler : Siroz, elektrokardiyografi, Q-T aralığı.

Keywords : Cirrhosis, electrocardiography, Q-T interval.


ÖZET

Giriş ve amaç: Karaciğer sirozlu olgularda aritmiler, ani kardiyak ölümler sık görülmektedir. Uzamış Q-T aralığı karaciğer sirozlu olgularda kardiyak ritim problemlerinden sorumlu olabilir. Biz bu çalışmada karaciğer sirozlu olgularda Q-T mesafesini, bunun karaciğer hastalığının nedeni ve şiddeti ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışmaya bilinen kalp hastalığı olmayan 65 karaciğer sirozlu olgu (yaş 40-72) ve kontrol grubu olarak 45 sağlıklı olgu (yaş 45-60) alındı. Olguların karaciğer fonksiyon testleri, serum elektrolit, üre, kreatinin ölçümleri yapıldı. Karaciğer sirozunun derecesi Child-Pugh kriterlerine göre belirlendi. Tüm olguların EKG kayıtlarından Bazet formulüne göre düzeltilmiş Q-T (Q-Tc) mesafesi hesaplandı. Bulgular: Sirozlu olgularda Q-T aralığı kontrol grubundan anlamlı oranda daha uzun saptandı (437± 2,9 ms ve 365±2,8 ms p<001). Q-T mesafesi hastalığın şiddeti (r:0.53, p<0.05), ve prothrombin zamanı ile (r:0.60, p<0.001) pozitif ilişki gösterirken serum albumin düzeyi ile negatif ilişki saptandı (r:- 0.40, p<0.001) Alkolik ve viral hepatite bağlı siroz olguları arasında QT mesafesi arasında anlamlı fark mevcut değildi. Sonuç: Sirozlu olgularda Q-T aralığı ölçümleri hastaların takibinde kullanılabilecek ve prognoz kriterlerine dahil edilebilecek önemli bir gösterge olabilir.


ABSTRACT

Background and aims: A prolonged Q-T interval is a risk factor for cardiac arrhythmias and sudden cardiac arrest. In this study, Q-T interval changes in cirrhotic patients at different stages and with different etiologic factors was evaluated. Possible causes of Q-T wave abnormality in cirrhotic patients were also evaluated. Materials and methods: Sixty five cirrhotic patients (40-72 years old) and 45 healthy volunteer subjects (45-60 years old) were included in the study. Liver function tests in addition to complete blood count, serum electrolytes, creatinine, prothrombin time and thyroid functions were also measured. Ascites was evaluated by ultrasound examination, encephalopathy history was recorded for each patient and stages of cirrhotic patients were graded according to Child- Pugh’s criteria. The Q-T interval was calculated according to the Bazet formula. Results: The Q-T interval was longer in cirrhotic patients (437±2.9 ms versus 365±2.8 ms p<001). It was positively correlated with prothrombin time and negatively associated with serum albumin level. The etiology of cirrhosis did not seem to effect the Q-T interval. Conclusion: These results indicate that the Q-T interval is closely associated with severity of liver disease independent from the etiology of the disease. Assessment of the Q-T interval is simple test that could be used in the follow-up of cirrhotic patients