TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 3

Sayfa : 149-152

Makale PDF

Mide kanserinde E-cadherin genindeki heterozigosite kaybının sıklığı Frequency of loss of heterozygosity of E-cadherin gene in gastric cancer

İsmail YEĞİN1, Ömer YILMAZ2, Bülent AYDINLI3, Kerim ÇAYIR1, Selma GEPDİREMEN4, İbrahim PİRİM4, Salim BAŞOL TEKİN1

Atatürk Üniversitesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı4, Erzurum

Anahtar Kelimeler : Mide kanseri, E-cadherin, heterozigosite kaybı

Keywords : Gastric cancer, E-cadherin, loss of heterozygosity


ÖZET

Giriş ve amaç: Ülkemizde mide kanseri gastrointestinal kanserler içerisinde ilk sırada yer alır. E-cadherin bir adezyon molekülüdür ve doku bütünlüğünün korunması, tümör invazyonu ve tümör metastazı gibi birçok olayda rol alır. Çalışmamızda bölgemizdeki mide kanserlerinde E-cadherin geninde heterozigosite kaybı (LOH) sıklığını araştırdık. Gereç ve yöntem: Karın ağrısı, bulantı-kusma, hematemez ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle müracaat eden ve mide kanseri tanısı konulan 25 hasta dahil edildi. Alınan materyallerin histopatolojik inceleme sonucu kanser olduğu doğrulandı. Örneklerden usulüne uygun olarak DNA izolasyonu yapıldı. Elde edilen DNA örneklerinden PCR-RFLP (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) tekniği ile E-cadherin genindeki LOH düzeyine bakıldı. Bulgular: Lauren sınıflamasına göre Diffüz tip vakalardan bir tanesinde LOH tespit edildi (%33,3). İntestinal tip vakalardan 22 hastamızda LOH tespit edilemedi. Tespit edilen LOH 25 vaka göz önüne alındığında %4 oranında idi. Sonuç: LOH, sadece diffüz tip mide kanseri materyallerinde tespit edildi. Bundan dolayı diffüz tip mide kanseri gelişimi ile LOH kaybı arasında ilişki olabilir.


ABSTRACT

Background/aim: Gastric cancer is the most frequent malignancy in gastrointestinal cancers in our country. E-cadherin is an adhesion molecule which plays a role in many events like the preservation of tissue integrity, tumor invasion and tumor metastasis. The aim of this study was to determine the frequency of loss of heterozygosity (LOH) of E-cadherin gene in gastric cancer in our region. Materials and methods: 25 patients who admitted with the complaints of abdominal pain, nausea and vomiting, hematemesis and weight loss and were diagnosed as gastric cancer were enrolled in this study. Histopathological examination of biopsy specimens confirmed the clinical diagnosis of gastric cancer. DNA isolation was made from the specimens, and LOH in E-cadherin gene was detected by PCR-RFLP (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) technique. Results: Of diffuse type gastric cancer cases (n=3) according to Lauren Classification, LOH was determined in 1 patient (33.3%). No LOH was determined in 22 patients with intestinal type gastric cancer. Thus, LOH frequency was only 4% among all cases. Conclusion: As LOH was determined only in a diffuse type gastric cancer biopsy material, there may be a relation between them.