TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 3

Sayfa : 153-156

Makale PDF

Safra kesesi kanserinde Helikobakter 16SrDNA ve üreaz gen analizi Analysis of Helicobacter 16SrDNA and urease gene in gallbladder carcinoma

Arzu ÇELEBİ KOBAK1, Şenol KOBAK2, Funda YILMAZ3, Ulus Salih AKARCA1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği2, Patoloji Laboratuvarı3, İzmir

Anahtar Kelimeler : Safra kesesi kanseri, Helikobakter, PCR

Keywords : Gallbladder carcinoma, Helicobacter, polymerase chain reaction


ÖZET

Giriş ve amaç: Kronik kolesistit hastalarının, safra ve rezeke safra keselerinde, Helikobakter türlerinin varlığı gösterilmiştir. Bu veriler, Helikobakter türlerinin safra kesesi kanseri ile ilişkisini akla getirmektedir. Bu çalışmada, safra kesesi kanserinde Helikobakter DNA analizi amaçlanmı ştır. Gereç ve yöntem: 1995-2000 yılları arasında EÜTF Patoloji laboratuvarı nda, rezeke safra keselerinde kanser saptanan 31 olgu çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların parafin bloklarından alınan kesitlerde, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile Helikobakter 16SrDNA ve üreaz gen analizi yapılmıştır. Kontrol grubu olarak karaciğer transplantasyon donörü 10 olgunun normal safra kesesi dokuları kullanılmıştır. Bulgular: Safra kesesi adenokarsinomu olan tek bir olgunun tümöre komşu, tümörsüz safra kesesi dokusunda üreaz geni pozitif bulunmuştur. Safra kesesi kanserli diğer olguların, tümörlü ve tümörsüz dokularında ve kontrol grubunun normal safra kesesi dokularında Helikobakter 16SrDNA ve üreaz geni saptanmamıştır. Sonuç: Bu bulgular, safra kesesi kanseri ile Helikobakter türleri arasında öngörülen ilişkiyi desteklememektedir.


ABSTRACT

Background/aim: The presence of Helicobacter species has been shown in bile and the resected gallbladder of patients with chronic cholecystitis. Therefore, an association between Helicobacter and gallbladder carcinoma might be proposed. The aim of this study was to analyze the presence of Helicobacter DNA in gallbladder carcinoma. Materials and methods: Thirty-one patients diagnosed as gallbladder carcinoma in the EÜTF Pathology Laboratory between 1995-2000 were included in the study. Sections were taken from their paraffin-embedded gallbladder tissue. Polymerase chain reaction (PCR) for Helicobacter 16SrDNA and urease gene was performed. Normal gallbladder tissues of 10 liver transplantation donors were used as controls. Results: Helicobacter urease gene was found positive only in one patient with gallbladder adenocarcinoma. Helicobacter 16SrDNA and urease gene were both negative in all the gallbladder tissues of the other cases with gallbladder carcinoma and of the control group. Conclusion: Thus, our data did not support the proposed association between Helicobacter species and gallbladder carcinoma.