TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 3

Sayfa : 169-172

Makale PDF

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi komplikasyonları:
Tek merkezli retrospektif çalışma Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography:
A single center retrospective study

Osman BASAT1, Seyfettin KÖKLÜ1, Bahattin ÇİÇEK3, Erkan PARLAK2, Burhan ŞAHİN2

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi1, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, komplikasyon

Keywords : Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, complication


ÖZET

Giriş ve amaç: Pankreatobilier hastalıkların tanı ve daha çok tedavisinde önemli rolü olan endoskopik retrograd kolanjiopankreatografiye (ERCP) bağlı gelişen komplikasyonların dokümentasyonu planlandı. Gereç ve yöntem: Ocak 1999 ve Kasım 2002 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi ERCP laboratuvarında ERCP yapılan 670 yatan hastaya ait kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 21 vakada (%3.1) enfeksiyon, 18’inde (%2.7) kanama, 13’ünde (%1.9) pankreatit, 10’unda (%1.5) perforasyon ve 6’sında (%0.9) diğer nadir komplikasyonlar gelişti. 3’ü perforasyon, 3’ü enfeksiyon, 1’i kanama ve 1’i de hepatik koma nedeniyle toplam 8 hasta (%1.2) kaybedildi. Sonuç: ERCP etkin olduğu ölçüde ölüme kadar varan komplikasyonları olabilen bir işlemdir. ERCP endikasyonu doğru konulmalı ve işlemler tecrübeli kişilerce gereksiz manipülasyonlardan kaçınarak yapılmalıdır.


ABSTRACT

Background/aim: To document the complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). Materials and methods: The study involved retrospective analysis of 670 inpatients who underwent ERCP between January 1999 and November 2002 in the ERCP laboratory of Türkiye Yüksek İhtisas Hospital. Results: ERCP-related complications included 21 (3.1%) infections, 18 (2.7%) bleeding, 13 (1.9%) pancreatitis, 10 (1.5%) perforation and 6 (0.9%) other rare complications. There were a total of 8 (1.2%) deaths, due to perforation and infection (3 each) and bleeding and hepatic coma (1 each). Conclusion: ERCP is a valuable diagnostic and therapeutic procedure; however, it may have even mortal complications. The indications of ERCP should be put exactly and the procedures should be performed by experts to avoid unnecessary manipulations.