TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 2

Sayfa : 105-108

Makale PDF

Assidik sıvı hücre sayımında otomatik yöntem yeterince güvenilir bir seçenek midir? Is automatic method sufficiently reliable for ascitic fluid cell count?

Mehmet DURSUN1, Şerif YILMAZ1, Fikri CANORUÇ1, Naime CANORUÇ2, Sabri BATUN3

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Biyokimya Ana Bilim Dalı2, Hematoloji Bilim Dalı3, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Assit, hücre sayımı, tanı.

Keywords : Ascites, cell count, diagnosis.


ÖZET

Amaç: Assit sıvısı hücre sayımı assit sıvı analizinde rutin kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda assit sıvısı hücre sayımında kullanılan iki yöntemi (Hemogram cihazı kullanılarak sayımın yapıldığı otomatik yöntem ve Thoma lamı kullanılarak yapılan standart manuel hemositometri yöntemi) karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Kliniğimize assit nedeniyle yatırılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Her hastadan assit sıvısı alındı ve bu assit sıvısından hem otomatik hem de Thoma lam yöntemiyle hücre sayımı yapıldı. Bulgular: Yaşları 19-63 arasında değişen 20’si erkek, 6’si kadın toplam 26 hastanın 44 assit örneği incelendi. 23’ünde otomatik ölçümle, 14’ünde de Thoma lam yöntemiyle beyaz küre eşik değeri olan 500 hücre /mm3 düzeyi aşılmış bulundu. Buna göre otomatik ölçümle eşik değerin aşıldığı 9 hastada Thoma lam yönteminde sonuç normal sınırlarda bulundu. Bu 9 hastanın hiçbirinde assit sıvısı kültüründe üreme saptanmadı. Sonuç: Otomatik ölçümlerde "overdiagnosis" olabileceğini düşünmekteyiz. Daha geniş hasta gruplarıyla çalışmanın doğrulanması gerekmektedir.


ABSTRACT

Background and aims: Ascitic fluid cell count is used routinely in analysis of ascitic fluid. In this study, two methods used in ascitic fluid cell count were compared (automatic method in which a hemogram device is used and standard manual hemocytometer count method in which a Thoma lam is used). Materials and methods: Twenty-six patients (20 men, six women, age range: 19-63 years) admitted to our clinic with ascites were included in the study and ascites fluid obtained from each patient, following which cell counts were performed by both methods. Results: A total of 44 ascitic fluid samples were examined. The upper limit of normal total White Blood Cell (WBC) count (>500 cell/mm3) was exceeded in 23 samples analyzed by the automatic method and 14 samples by the Thoma lam method. Nine out of 23 patients in whom cut-off levels were exceeded by automatic method had normal results with the Thoma lam method. There was no culture-positive result in any of these nine patients. Conclusions: Overdiagnosis may be obtained by use of the automatic method in evaluating ascitis fluid cell counts and the results of this study indicate that further investigation of this subject should be undertaken.