TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 3

Sayfa : 164-166

Makale PDF

Ülseratif kolitin alevlenme dönemlerinde görülen skrotal ödem olgusu A scrotal edema case which is observed in flair up period of ulcerative colitis

Mübeccel GÜMRAH, Necip ÇETİNER, Nevzat AKSOY, Genco GENÇDAL, Necati YENİCE

Sağlık Bakanlığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Anahtar sözcükler: İnflamatuvar barsak hastalığı, ülseratif kolit, skrotal ödem

Keywords : Key words: Inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, scrotal edema


ÖZET

Ülseratif kolitin sık rastlanan extraintestinal bulguları protein kaybettiren enteropati, kilo kaybı, büyüme geriliği, anemi, lokositoz, trombositoz, aftöz stomatit, eritema nodosum, pyoderma gangrenosum, seronegatif artropatiler, sakroileit, osteoporoz, hepatosteatoz, sklerozan kolanjit, kronik hepatit, nefrolithiazis, konjonktivit, episklerit, üveit ve infertilitedir. Pankolon tutulumlu ülseratif kolit ve hastalıkla eş zamanlı beliren skrotal ödem bulgularıyla başvuran 58 yaşı ndaki erkek hastaya yapılan klinik ve laboratuar incelemelerle skroatal ödemi açıklayacak başka bir primer ya da sekonder patoloji tespit edilemedi. Ülseratif kolite yönelik verilen meselazin ve metilprednizolon tedavisi ile skrotal ödemin de düzeldiği görüldü. Ülseratif kolitin alevlenme dönemlerinde skrotal ödemin tekrarlaması ve ülseratif kolitin tedavi edilmesi ile skrotal ödemin de düzelmesi skrotal ödemin ülseratif kolitin literatürde rastlanmayan bir extraintestinal bulgusu olabileceği yönünde klinik şüphe oluşturdu. Biz de Crohn hastalığının seyrinde hastalık aktivitesi ile paralellik göstermeyen çok nadir bir extraintestinal komplikasyon olan skrotal ödemin ülseratif kolit ile birlikte görülebileceğini ve hastalık aktivitesi ile parallelik gösterebileceğine dikkat çekmek açısından vakayı sunmaya değer bulduk.


ABSTRACT

Common extraintestinal manifestations of ulcerative colitis are protein- losing enteropathy, weight loss, growth retardation, anemia, leukocytosis, thrombocytosis, aphthous stomatitis, pyoderma gangrenosum, erythema nodosum, seronegative arthritis, sacroiliitis, osteoporosis, hepatosteatosis, sclerosing cholangitis, chronic hepatitis, nephrolithiasis, conjunctivitis, episcleritis, uveitis, and infertility. A 58-year-old male patient applying with pancolitis and scrotal edema was investigated clinically and by laboratory test for any other primary or secondary pathology to explain scrotal edema, and none could be determined. After mesalazine and methylprednisolone treatment for ulcerative colitis, we observed that scrotal edema resolved. Scrotal edema recurred in ulcerative colitis reactivating periods and when the ulcerative colitis was treated, scrotal edema resolved. Thus, this raises the question of whether scrotal edema can be an extraintestinal manifestation of ulcerative colitis that has not previously been documented in the literature. We decided to report this case to point out that scrotal edema, which is a very rare complication of Crohn disease that is not correlated with disease activity, can be associated with ulcerative colitis and correlated with disease activity.