TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 91-95

Makale PDF

Fonksiyonel dispepsinin değerlendirilmesinde klinik yaklaşım Clinical approach in evaluation of functional dyspepsia

Irmak SAYIN1, A. Kemal OĞUZ1, Halil DEĞERTEKİN2

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Fonksiyonel dispepsi, endoskopik bulgular, Helikobakter pilori, histopatolojik bulgular

Keywords : Functional dyspepsia, endoscopic findings, Helicobacter pylori, histopathologic findings


ÖZET

Giriş ve Amaç: Midede mukozal değişiklik saptanmayan hastalarda; dispepsinin yapısal bir bozukluktan çok fonksiyonel bir bozukluğa sekonder olduğu düşünülür, bu tabloya ‘fonksiyonel dispepsi’ adı verilir. Çalışmamızda gastroenteroloji polikliniğine başvuran hastaların endoskopik bulguları ve işlem sırasında alınan biyopsilerde aranan Helikobakter pilori pozitifliği ve histopatolojik bulgular arasındaki ilişkiyi değerlendirimeyi, bulgularını kontrol vakaları ile karşılaştırmayı ve endoskopinin fonksiyonel dispepsi tanı ve tedavisindeki yeri ve etkinliğini gözden geçirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 45 olgu alındı, 22’si fonksiyonel dispeptik şikayetleri olan hasta grubunu, asemptomatik 23 olgu ise kontrol grubunu oluşturdu. Vakaların tamamına tek bir klinisyen tarafından özofago-gastroduodenoskopi yapıldı ve antrumdan biyopsiler alındı. Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarındaki olguların cins ve yaş dağılımları benzerdi. En sık görülen semptom epigastrik yanmaağrı ydı. Hasta ve kontrol grubu endoskopik bulgular/Helikobakter pilori varlığı / histopatolojik bulgular açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Dispeptik şikayetler ile kliniğe başvuran hastalarda alarm semptomları yoksa, ön planda fonksiyonel dispepsi düşünülüyorsa endoskopik girişim ve biyopsi alınmasına gerek kalmadan non-invaziv testler ile Helikobakter pilori varlığı araştırılması ve buna göre eradikasyon tedavisinin yapılması ya da amprik olarak diğer ajanlar ile tedaviye başlanması uygun olacaktır.


ABSTRACT

Background and Aims: In patients without mucosal changes, dyspepsia is thought to be secondary to a disorder of function, rather than structure; hence, the name "functional dyspepsia". We aimed in this study to investigate the relation between endoscopic findings and Helicobacter pylori / histopathologic findings in biopsies taken during endoscopic examination, comparing these findings with control cases, and to review the effectiveness and importance of endoscopic examination in diagnosis and therapy of functional dyspepsia. Materials and Methods: Forty-five patients were included in the study. Twenty-two were classified as the patient group with functional dyspepsia, and 23 asymptomatic cases were classified as the control group. All cases included this study underwent upper gastrointestinal endoscopy by the same physician and antral biopsies were taken during endoscopic examination. Results: Patient and control groups were similar with respect to gender and age. The most common symptom was epigastric pain. Patient and control groups were compared in terms of endoscopic findings, Helicobacter pylori and histopathological changes, and no significant difference was found between the two groups (p>0.05). Conclusions: The "test and treat" strategy is recommended for dyspeptic patients with primarily functional dyspepsia in the absence of alarm symptoms, without necessity of endoscopic examination and biopsies. Patients should be tested for Helicobacter pylori and treated if positive. If Helicobacter pylori is negative, other treatment options should be started empirically.