TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 102-105

Makale PDF

Senkronize primer özofagus ve gastrik tümör: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Synchronous primary esophageal and gastric tumor: Case presentation and literature review

Aliye SOYLU1, Mustafa KALAYCI2, Can DOLAPCIOĞLU3, Selvinaz ÖZKARA4

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği2, İstanbul
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği3, İstanbul
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü4, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Senkron tümör, skuamöz hücreli özofagus kanseri, gastrik adenokarsinom

Keywords : Synchronous tumor, squamous cell esophageal cancer, gastric adenocarcinoma


ÖZET

Senkron özofagus ve gastrik kanser nadir görülmektedir. Görüntüleme yöntemindeki ilerlemeler ile bu birliktelik daha sıklıkla teşhis edilmektedir. Primer kanserlerin senkronize olarak bulunması tedavi yaklaşımında değişikliğe neden olmaktadır ve survileri daha kötü olarak bilinir. Yazımızda 78 yaşında yutma güçlüğü yakınması ile başvuran erkek olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Synchronous esophageal and gastric cancer is a rare occurrence. With the advances in imaging techniques, this coexistence can be diagnosed more frequently. Synchronous occurrence of primary cancers is known to have worse survival expectations, therefore necessitating a change in the treatment approach. We hereby present a 78-year-old male patient admitting with dysphagia.