TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 106-110

Makale PDF

Hepatik Echinococcus multilocularis (alveolaris), olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Hepatic Echinococcus multilocularis (alveolaris), case report and review of the literature

Yasemin ÖZİN1, Z. Mesut Yalın KILIÇ1, Erkan PARLAK1, Sabite KAÇAR1, Nesrin TURHAN2, Nurgül ŞAŞMAZ1,Burhan ŞAHİN1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Echinococcus multilocularis (alveolaris), ERCP, karaciğer yetmezliği

Keywords : Echinococcus multilocularis (alveolaris), ERCP, liver failure


ÖZET

Ekinokokkoz; köpeklerde yaşayan Echinococcus granulosus’un larva ve kist dönemlerinin insanlarda oluşturduğu hastalıktır. Kesin konakçı sı köpek, ara konakçısı koyun, sığır ve insandır. Yaygın olarak görülen ekinokokoz enfeksiyonlarından Echinococcus granulosus sorumlu iken Echinococcus alveolaris karaciğerdeki tüm ekinokokal lezyonların sadece %3’ünden sorumludur. Echinococcus alveolaris’in karaciğerde neden olduğu hastalık yavaş ilerleyen paraziter bir hastalıktır; ancak dokuya infiltrasyon yapma eğiliminde olması sebebiyle tedavisinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Biz burada Echinococcus alveolaris’in neden olduğu belirgin karaciğer yetmezliği ile seyreden radikal hepatik rezeksiyon sonrasında kaybedilen vakaya bağlı olarak bu hastalıktaki cerrahi ve diğer tedavi yöntemleri ile klinik seyri gözden geçirmeyi planladık.


ABSTRACT

Echinococcosis is a parasitic disease caused by ingestion of larvae and cysts of Echinococcus granulosus. Dogs are the definite hosts, and sheep, cattle, and humans are the intermediate hosts. E. granulosus is the common cause of the disease, but E. multilocularis (alveolaris) is responsible in only 3% of echinococcal liver lesions. E. alveolaris is a slow-growing disease, but its infiltrating and destructive characteristics cause problems with the therapy. We present a case with E. alveolaris who had liver failure and died after hepatic resection. We review the surgical and medical treatment of E. alveolaris.