TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 16-19

Makale PDF

Ülseratif kolitli hastalarda plazma sitokin düzeyleri Plasma cytokine levels in ulcerative colitis

Vedat GÖRAL1, Tahir ÇELENK2, Abdurahman KAPLAN3, Dede ŞİT2

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2 ve Biyokimya Bilim Dalı3, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Ülseratif kolit, sitokinler

Keywords : Ulcerative colitis, cytokines


ÖZET

Giriş ve amaç: Ülseratif kolitin etyopatogenezinden sorumlu faktörlerden birisi de immünolojik faktörlerdir. Sitokinler ile bu hastalık arasında ilişki vardır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 20 ülseratif kolit vakası (ort. yaş 36.2, 9 kadın, 11 erkek) ve 20 kişilik (ort. yaş 27.2, 11 kadın, 9 erkek) sağlıklı kontrol grubunda; IL-1 beta, IL-2Rsp, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alfa düzeyleri çalışıldı. Bulgular: IL-2Rsp, IL-6, IL-8 ve IL-10 düzeyleri hasta ve kontrol grubunda farklı bulundu (p<0.005). TNF-alfa ve IL-1 beta seviyeleri her 2 grupta da aynı bulundu. Sonuç: Bu sonuçlara göre, IL-2Rsp, IL-6, IL-8 ve IL-10 ülseratif kolitde rol oynayan önemli sitokinlerdir. Bu sitokinlerin hastalığın, tanı, takip ve prognozunda önemli rol oynacağını düşünmekteyiz.


ABSTRACT

Background/aim: Some immunological factors are responsible in the pathogenesis of ulcerative colitis. There are some relationship between cytokines and ulcerative colitis. Materials and method: In this study, the levels of IL-1 beta, IL-2Rsp, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alpha were studied 20 patients with ulcerative colitis (mean age 36.2 years, 9 women, 11 men) and 20 healthy individuals (mean age 27.2 years, 11 women, 9 men). Results: We established that IL-2Rsp, IL-6, IL-8 and IL-10 levels were different in the patients and control groups (p<0.005), while TNFalpha and IL-1 beta were similar in both groups. Conslusions: Accor ding to these results, IL-2Rsp, IL-6, Il-8 and IL-10 play an important role in the pathogenesis of ulcerative colitis. We consider that these cytokines are beneficial parameters in the diagnosis, treatment and prognosis of ulcerative colitis.