TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG12 - AG17

Makale PDF

Endoskopik olarak tanımlanan gastrit ile histolojik bulgular arasındaki ilişki The relation between endoscopically diagnosed gastritis and its histologic findings

Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Bülent ÖDEMİŞ, Hilmi ATASEVEN, İlhami YÜKSEL, İbrahim ERTUĞRUL, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Gastrit, endoskopi, histolojik bulgular

Keywords : Gastritis, endoscopy, histological findings


ÖZET

Giriş ve Amaç: Gastrik mukozadaki diffüz makroskopik değişiklikler gastrit olarak yorumlanır. Gastritin makroskopik ve mikroskopik özellikleri arasında her zaman yeterince bir ilişki ortaya konulamamıştır. Bu çalışmamızda gastritli hastalarda endoskopik görünümler ile histolojik bulgular arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2004 ile Mart 2005 tarihleri arasında dispeptik yakınmalar nedeni ile özofagogastroduodenoskopi yapılan ve gastrit saptanan 131 hasta çalışmaya dahil edildi. Endoskopik olarak saptanan gastrit bulguları Sidney sınıflamasına göre yapıldı. Standart büyüklükte biyopsi forsepsi kullanılarak antrum ve korpustan ikişer adet biyopsiler alındı. Histopatolojik değerlendirme gastrointestinal sistem patolojisinde deneyimli patologlar tarafından Sidney Sistemine göre yapıldı. Bulgular: Korpusda endoskopik olarak saptanan eritemin tipleri ile korpustan alınan biyoside Helikobakter pilori (p=0.031), atrofi (p=0.000) ve aktivasyon saptanması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Aynı zamanda endoskopik olarak korpusda ödem saptanması ile histolojik olarak korpusda Helikobakter pilori saptanması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p=0.03). Antrumda endoskopik olarak eritem gözlenmesi ile antrumdan alınan biyopsi örneklerinde enflamasyon (p=0.24), Helikobakter pilori varlığı (p=0.29), atrofi (p=0.72), aktivite (p=0.57) ve metaplazi (p=0.76) saptanması arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Korpusda eritemin gözlenmesi histolojik olarak Helikobakter pilori gastriti, aktivite ve atrofinin varlığını gösteren önemli bir belirteçtir.


ABSTRACT

Background and Aims: Gastritis refers to macroscopic changes in the gastric mucosa. A correlation between macroscopic and microscopic features of gastritis has not yet been adequately established. In this study, we aimed to expose the relationship between endoscopic appearance and histological findings in gastritis patients. Materials and Methods: One hundred thirty-one patients who had upper gastrointestinal system endoscopy for dyspepsia between January 2004 and March 2005 were enrolled in this study. Endoscopic classification of gastritis was performed according to the Sydney system. Two samples from both antrum and corpus were obtained by standard size biopsy forceps. Histological examination was performed by an expert gastrointestinal pathologist according to the Sydney system. Results: There was a statistically significant relation between endoscopic erythematous appearance of the corpus and presence of Helicobacter pylori (p=0.031), atrophy (p=0.000) and activation (p=0.001). There was also a statistically significant relation between endoscopic edematous appearance and histological presence of Helicobacter pylori (p=0.03). There was no statistically significant relation between endoscopic erythematous appearance of the antrum and presence of inflammation (p=0.24), Helicobacter pylori (p=0.29), atrophy (p=0.72), activation (p=0.57), or metaplasia (p=0.76). Conclusions: The appearance of erythema in the corpus is a valuable marker for the histological presence of Helicobacter pylori gastritis, activity and atrophy.