TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG32 - AG34

Makale PDF

Hemodiyaliz ve periton diyalizine giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dispepsi ve Helikobakter pilori prevalansı The prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysis

Ertuğrul KAYAÇETİN1, Zeynep BIYIK2

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı2, Konya

Anahtar Kelimeler : Dispepsi, Helikobakter pilori, kronik böbrek yetmezliği

Keywords : Dyspepsia, Helicobacter pylori, chronic renal failure


ÖZET

Giriş ve amaç: Kronik böbrek yetmezliği hastalarında dispeptik yakınmalar artmıştır. Üre yüksekliği ve kullanılan ilaçlar bu semptomların oluşmasında rol oynamaktadır. Yine Helikobakter pilori sıklığı açısından kronik böbrek yetmezliği hastalarında çelişkili sonuçlar vardır. Çalı şmamızın amacı periton diyalizi ve hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında dispeptik semptomlarla, Helikobakter pilori sıklı ğını araştırmaktır. Materyal ve metod: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren 33 hasta, periton diyalizine giren 23 hasta ile 34 kontrol olgusunda dispeptik semtomlarla, Helikobakter pilori varlı- ğı araştırıldı. Bulgular: Hemodiyalize giren hastaların %27.2’sinde, periton diyalizine giren hastaların %47.8’inde, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %35.7’sinde ve kontrol grubunun %26.4’ünde dispeptik semptomlar saptandı. Helikobakter pilori varlığı ise dispepsi semptomları olan hemodiyalize giren hastaların %11.1’inde, periton diyalizine girenlerin %45.4’ünde ve kontrol grubunun %44.4’ünde saptandı. Sonuç: Periton diyalizine ve hemodiyalize giren hastalarda Helikobakter pilori varlığı ve dispepsi semptomları yönünden anlamlı bir fark bulunmadı. Yine kontrol grubu ile kronik böbrek yetmezliği hastaları arasında da Helikobakter pilori varlığı ve dispepsi semptomları yönünden anlamlı bir fark bulunmadı.


ABSTRACT

Background and Aims: We evaluated the frequency of dyspeptic complaints in patients with chronic renal failure. Higher urea and drug use have a role in the development of these kinds of symptoms. There is controversy on the frequency of Helicobacter pylori in patients with chronic renal failure. We aimed to investigate the prevalence of both Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysis and compared our results with a control group. Materials and Methods: The prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia was evaluated in 33 patients with chronic renal failure with hemodialysis and 23 patients with peritoneal dialysis, and results were compared to 34 control cases without renal failure. Results: Dyspepsia was detected in 27.2% with hemodialysis, in 47.8% with peritoneal dialysis, in 35.7% with chronic renal failure and in 26.4% of controls. Additionally, the frequency of Helicobacter pylori in patients with dyspepsia was detected in 11.1% with hemodialysis, in 45.4% with peritoneal dialysis, in 30% with chronic renal failure, and in 44.4% of controls. Conclusions: We did not find any significant difference regarding the prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysis. Similarly, there was no difference regarding the prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia between patients with chronic renal failure and controls.