TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 1

Sayfa : 38-40

Makale PDF

Sol paraduodenal herni: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları Left paraduodenal hernia: Multidetector computerized tomography findings

Ruşen ACU1, Sarper ÖKTEN1, Fahrettin KÜÇÜKAY1, Bilge TUNÇ2, İsmail Hakkı KALKAN2, Tülay ÖLÇER1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : İnternal herni, paraduodenal herni, karın ağrısı, bilgisayarlı tomografi

Keywords : Internal hernia, Paraduodenal hernia, abdominal pain, computerized tomography


ÖZET

Paraduodenal herniler, internal abdominal herniasyonun en sık rastlanan tipi olup vakaların yaklaşık %50'sini oluşturur. Sol paraduodenal herni, sağa göre 3 kat daha fazla izlenir. Preoperatif dönemde nadiren tanınmakla birlikte semptomatik dönemde yapılan abdominal görüntüleme sayesinde tanıya gidilebilir. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile hastanemize başvuran ve yapılan abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesi sonrasında sol paraduodenal herni saptanan olguyu bildiriyoruz.


ABSTRACT

Paraduodenal herniae are the most common internal herniae, accounting for 50% of the cases. Left–sided herniae are three times more common than right–sided paraduodenal herniae. Diagnosis is rarely made preoperatively but abdominal imaging helps to detect symptomatic cases early on. We report a case of left-sided paraduodenal hernia presented with nausea, vomiting and abdominal pain, diagnosed after abdominal computerized tomography.