TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 5-8

Makale PDF

Endosonografi ile submukozal lezyonların ayırıcı tanısı Differential diagnosis of submucosal lesions with endosonography

Emrah ALPER1, Behlül BAYDAR2, Zafer BUYRAÇ1, Fatih ASLAN1, Zehra AKPINAR1, Altay KANDEMİR1, Mustafa ÇELİK1, Serdar AKÇA3, Belkıs ÜNSAL1

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Memorial Antalya Hastanesi, 2Genel Cerrahi ve 3Gastroenteroloji Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler : Endosonografi, özofagus neoplazmları, mide neoplazmları

Keywords : Endosonography, esophagus neoplasms, stomach neoplasms


ÖZET

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, üst gastrointestinal sistem endoskopisinde saptanan submukozal kitleleri endoskopik ultrasonografi ile değerlendirerek etyolojik nedenlerini saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde Aralık 2008Mayıs 2010 tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya endoskopide submukozal lezyon saptanan 87 olgu dahil edildi. Olgular radial endoskopik ultrasonografi ile incelendi. Gereken olgulara Lineer endoskopik ultrasonografi ile biyopsi yapıldı. Lezyonlar intramural, ekstramural, benign ve malign olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Hastaların 39’unda (%44,8) intramural, 28’inde (%32,1) ekstramural lezyon izlendi. Yirmi (%22,9) olguda endosongrafide lezyon görülmedi. İntramural lezyonların 14’ü, ekstramural lezyonların 7’si malign iken, intramural lezyonların 25’i, ekstramural lezyonların 21’i benign karekterde lezyondu. 13 olguya lineer endosongrafi ile ince iğne aspirasyon sitolojisi yapılarak tanı konuldu. Sonuç: Endoskopik olarak izlenen submukozal lezyonlar, yüksek olasılıkla altta yatan malignbenign bir patolojiyi göstermektedir. Submukozal lezyonların görüntülenmesinde ve tanısının konmasında, etkin minimal invaziv bir yöntem olarak endosonografi ilk akla gelmesi gereken değerlendirme yöntemi olmalıdır.


ABSTRACT

Background and Aims: We aimed to determine the etiological factors of submucosal lesions seen during upper gastrointestinal system endoscopy utilizing endosonography. Materials and Methods: Our study was done prospectively between December 2008 and May 2010 in the Gastroenterology Department of İzmir Ataturk Training and Research Hospital. Eighty-seven cases with submucosal lesions determined during endoscopy were included in the study. Cases were examined with radial endosonography. Biopsy was performed with linear endosonography when required. Lesions were classified as intramural, extramural, benign, and malignant. Results: Thirty-nine (44.8%) intramural and 28 (32.1%) extramural lesions were observed in the patients. No lesion was observed in 20 cases (22.9%) on endosonography. While 14 intramural and 7 extramural lesions were malignant, 25 intramural and 21 extramural lesions were benign in nature. Thirteen cases were diagnosed with fine needle aspiration cytology (FNAC) with endosonography. Conclusions: Submucosal lesions seen in endoscopy indicate underlying malignant-benign pathology with a high degree of probability. Endosonography as an effective minimally invasive method should be the first evaluation method to remember in the visualization and diagnosis of submucosal lesions.