TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 9-13

Makale PDF

Şiddetli pankreatit ve tedavi yaklaşımları: Mevcut sınıflamalar yeterli mi? Severe pancreatitis and treatment approaches: Are current classifications sufficient?

Ömer Vedat ÜNALP, Varlık EROL, Levent YENİAY, Batuhan DEMİR, Ahmet ÇOKER

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Nekrotizan pankreatit, şiddetli pankreatit, hastalık şiddet skoru, yoğun bakım

Keywords : Necrotizing pancreatitis, severe pancreatitis, illness severity score, intensive care


ÖZET

Giriş ve Amaç: Akut nekrotizan pankreatit, akut pankreatitin en şiddetli formudur ve pankreatitin seyri sırasında parenkim nekrozunun geliştiği pankreatit tipidir. Bu çalışmada akut nekrotizan pankreatit nedeniyle cerrahi ve konservatif tedavi uygulanan hastalar RANSON VE APACHE II skorlama sistemleri eşliğinde değerlendirilerek, morbidite ve mortaliteye etkili faktörler ve skorlama sistemlerinin tedavi yönetimindeki etkinliğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2005-2010 yılları arasında akut nekrotizan pankreatit tanısıyla takip ve tedavi uygulanan 39 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların morbidite ve mortalite risk oranları RANSON ve APACHE II skorlama sistemleri ile belirlendi. Bulgular: Operasyon uygulanan 13 hastadan 4’üne eksplorasyon + nekrozektomi, 6 hastaya drenaj kateteri yerleştirilmesi, 1 hastaya nekrozektomi + sol hemikolektomi + hartmann prosedürü, 1 hastaya nekrozektomi + sağ hemikolektomi + lahey mikulicz prosedürü, 1 hastaya nekrozektomi + sağ hemikolektomi + parsiyel ince barsak rezeksiyonu + ucuca anastomoz operasyonları uygulandı. Opere olan hastalardan 10’u (%77) mortal seyrederken, toplam mortalite sayısı 17 (%44) olarak belirlendi. Yirmi iki (%56) hasta şifa ile taburcu edildi. Sonuç: Nekrotizan pankreatitli hastaların tedavi yönetiminde ve cerrahi kararının alınmasında, sadece bilgisayarlı tomografi ve skorlama sistemlerinden alınan değerlerle hareket etmektense hastaların klinik durumunu ve vital bulgularını ön planda tutmanın daha yararlı olacağı kanaatindeyiz.


ABSTRACT

Background and Aims: Acute necrotizing pancreatitis is the most severe form of acute pancreatitis, and is the type of pancreatitis during which parenchymal necrosis develops. In this study, we aimed to investigate the factors that affect morbidity and mortality and the effectiveness of scoring systems on the management of treatment by evaluating patients with acute necrotizing pancreatitis in whom surgical and conservative treatments were applied. The RANSON and APACHE II scoring systems were used. Materials and Methods: Thirty-nine patients who were followed-up and treated in our clinic between 2005 and 2010 for acute necrotizing pancreatitis were retrospectively evaluated. Morbidity and mortality risk rates of patients were determined using the RANSON and APACHE II scoring systems. Results: Of 13 patients operated, 4 underwent exploration and necrosectomy operations, 6 placement of drainage catheter, 1 necrosectomy, left hemicolectomy and Hartmann procedure, 1 necrosectomy, right hemicolectomy and Lahey Mikulicz procedure, and 1 necrosectomy, right hemicolectomy, partial small bowel resection and tip-to-tip anastomosis. While 10 (77%) of the patients who were operated died, the total mortality was 17 (44%). Twenty-two (56%) patients were discharged from the hospital in good health. Conclusions: In patients with necrotizing pancreatitis, we believe it is more useful to first consider the clinical condition and vital signs of the patients rather than deciding the method of treatment and whether or not to operate only on the basis of computerized tomography and scoring systems.