TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 23-27

Makale PDF

Ratlarda metotreksata bağlı oksidatif intestinal hasarda leflunomidinin koruyucu etkisinin araştırılması Effect of leflunomide on methotrexate-induced oxidative small intestinal injury in rats

Ufuk KUTLUANA1, Nevin ORUÇ2, Mustafa YILMAZ1, Nadir YÖNETCİ1, Bünyamin KAPTANOĞLU3, Ömer ÖZÜTEMİZ2

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Biyokimya Ana Bilim Dalı Denizli
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Leflunomid, metotreksat, intestinal hasar

Keywords : Leflunomide, methotrexate, intestinal injury


ÖZET

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı metotreksata bağlı oksidatif ince barsak hasarında leflunomid tedavisinin etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 40 adet rat randomize olarak dört gruba ayrılmıştır. Metotreksata bağlı ince barsak hasarı 20 mg/kg metotreksatın tek doz intraperitoneal injeksiyonu ile oluşturulmuştur. İndüksiyon sonrası leflunomid 10 mg/kg/gün dozunda intra gastrik olarak 5 gün boyunca verilmiştir. İnce barsak dokuları, 6. gün superoksit dismutaz aktivitesi, myeloperoksidaz aktivitesi, glutatyon ve malondialdehit düzeylerinin ölçümü için homojenize edilmiştir. Bulgular: Leflunomid tedavisi doku myeloperoksidaz aktivitesi ve malondialdehit düzeylerini anlamlı ölçüde azaltmıştır (Sırasıyla 3.4±0.7, 1.9±0,4 p<0.05 ve 231±199, 94±80 p<0.05). Leflunomid tedavisi doku glutatyon düzeyleri ve süperoksit dizsmutaz aktivitesindeki azalmayı anlamlı ölçüde iyileştirmiştir (Sırasıyla 21±0.5, 25±3 p<0.05 ve 22±0.6, 25±2 p<0.05). Sonuç: Leflunomid tedavisi metotreksata bağlı ince barsak hasarındaki oksidatif parametreleri düzeltmektedir.


ABSTRACT

Background and Aims: The aim of this study was to investigate the effects of leflunomide treatment in methotrexate-induced oxidative small intestinal injury in rats. Materials and Methods: Forty rats were randomly divided into 4 groups. Methotrexate-induced intestinal injury was induced by single dose intraperitoneal injection of 20 mg/kg methotrexate. After induction, leflunomide (10 mg/kg/day) was administered intragastrically for 5 consecutive days. On the sixth day, homogenized small intestine tissues were examined for superoxide dismutase activity, myeloperoxidase activity, and glutathione and malondialdehyde levels. Results: Leflunomide treatment significantly decreased tissue myeloperoxidase activity and malondialdehyde levels (3.4±0.7, 1.9±0.4, p<0.05 and 231±199, 94±80, p<0.05, respectively). Leflunomide treatment significantly improved the decreased tissue levels of glutathione and superoxide dismutase activity (21±0.5, 25±3, p<0.05 and 22±0.6, 25±2, p<0.05, respectively). Conclusions: Leflunomide treatment ameliorated oxidative parameters of methotrexateinduced small intestinal injury.