TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 28-31

Makale PDF

Yaşlı popülasyonda kolonoskopi taraması yapılmalı mı? Is colonoscopic screening necessary in the elderly population?

Işılay NADİR1, Cansel TÜRKAY1, Benan KASAPOĞLU2, Yeter BAYRAM2, Timuçin AYDOĞAN1

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Yaşlı popülasyon, kolonoskopi

Keywords : Elderly populations, colonoscopy


ÖZET

Giriş ve Amaç: Kolon kanseri için risk taşımayan bireylerde kolonoskopi taramasının 50 yaşında başlanması önerilmektedir. Ancak kolonoskopi taramasının ne zaman durdurulması gerektiği konusunda fikir birliği yoktur. Biz bu çalışmada 65 yaş üzeri hastalarda kolonoskopi sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğinde 2007-2010 yılları arasında 65 yaş ve üzeri kolonoskopi yapılan, dosyalarına tam ulaşılan hastalar retrospektif değerlendirildi. Hastalar kolonoskopi endikasyonuna göre ortalama risk grubu ve yüksek risk grubu olarak ayrıldı. Bulgular: Ortalama risk grubunda 174 hastada (%36.8) normal kolonoskopi, 85 hastada (%18) 1 cm altı polip, 13 hastada (%2.7) 1-2 cm arası polip, 2 hastada (%0.4) 2 cm üzeri polip, 33 hastada (%6.9) malignite, 13 hastada hiperplastik polip (%2.7), 2 hastada yüksek dereceli diplazi (%0.4) ve 149 hastada (%31.5) hemoroid, divertikülozis, kolit gibi bulgular saptandı. Kolonoskopi öncesi yüksek risk grubunda olup kolonoskopi yapılan 28 hastanın ise 7’sinde (%25) normal kolonoskopi saptanırken, 1 hastada 1 cm altı (%3.6) polip, 11 hastada (%39.3) 1-2 cm arası polip, 1 hastada (%3.6) malignite, 8 hastada (%28.6) divertikülozis, kolit gibi bulgular saptandı. Sonuç: Biz çalışmamızda semptomatik, yüksek risk taşıyan yaşlı grup ile semptomatik olmayan ve orta risk taşıyan yaşlı grupta kolon kanseri ve polip saptanması arasında istatistiki anlamlı fark saptamadık.


ABSTRACT

Background and Aims: Among the population that carries no risk factors for colon cancer, it is advised to start colonoscopic screening at 50 years of age. However, there is no consensus on when to stop colonoscopic screening. In this study, we aimed to evaluate our colonoscopy results among patients over 65 years of age. Materials and Methods: The patients ≥65 years who had colonoscopic assessment in Fatih University Hospital Gastroenterology Outpatient Clinic between 2007-2010 were evaluated retrospectively. The patients were divided into moderateor high-risk groups according to the indication of colonoscopy. Results: Among the patients in the moderate-risk group, 174 (36.8%) had normal colonoscopy, 85 (18%) had a polyp <1 cm, 13 (2.7%) had a polyp with a diameter of 1-2 cm, 2 (0.4%) had a polyp >2 cm, 33 (6.9%) had malignancy, 13 (2.7%) had hyperplastic polyp, 2 (0.4%) had high-grade dysplasia, and 149 (31.5%) had signs of diverticulosis, hemorrhoid or colitis. Among the 28 patients with high risk before the colonoscopy, while 7 (25%) had normal colonoscopy, 1 (3.6%) had a polyp <1 cm, 11 (39.3%) had a polyp with a diameter of 1-2 cm, 1 (3.6%) had malignancy, and 8 (28.6%) had signs of diverticulosis, hemorrhoid or colitis. Conclusions: We did not determine any statistically significant difference between symptomatic, high-risk group patients and asymptomatic, moderate-risk group patients with regards to the determination of colon cancer and polyp among elderly patients.