TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 108-111

Makale PDF

Peptik ülser ve kanser teşhisinde özofagogastroduodenoskopi Esophagogastroduodenoscopy for peptic ulcer and cancer

Ahmet UYANIKOĞLU1, Can DAVUTOĞLU2, Ahmet DANALIOĞLU2

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Özofagogastroduodenoskopi, endoskopi, peptik ülser, kanser

Keywords : Esophagogastroduodenoscopy, endoscopy, peptic ulcer, cancer


ÖZET

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde yapılmış olan özofagogastroduodenoskopi sonuçlarını değerlendirerek, peptik ülser ve kanser sıklığını tesbit etmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Nisan 1998, Temmuz 2004 tarihleri arasında Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Endoskopi Ünitesinde yapılmış olan 5306 gastroskopik inceleme retrospektif olarak incelendi. Hastalar işleme 10 saatlik katı ve 5 saatlik sıvı kısıtlamasını takiben alınmışlardır. Premedikasyonda xylocain sprey, işlemde videoendoskoplar kullanılmıştır. İşlemler deneyimli gastroenterologlar tarafından ve sedasyonsuz gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Hastaların 2538’i (547.8) erkek, 2774’ü (%52.2) kadın; yaş ortalaması 48.28; yaş dağılımı 13-94 idi. En sık görülen bulgu midede normal/antral gastrit (%59.6), duodenumda ülser (%14.8), özofagusta özofajit (%7.4)’tir. Özofagusta 18 (%0.33), midede 93 (%1.75), duodenumda 5 (%0.09) tümör saptanmıştır. Hastalar işlemi sedasyonsuz rahat tolere etmişlerdir ve işlemler esnasında komplikasyon olmamıştır. Sonuç: Özofagogastroduodenoskopi sedasyonsuz rahat tolere edilen, komplikasyonların sıfıra yakın olduğu, bir tanısal modalitedir. Bu yöntemle peptik ülser yakalama olasılığı yüzde 16.5; tümör yakalama olasılığı özofagus için yaklaşık binde 3.3, midede binde 17.5, duodenum için binde 0.9’dur.


ABSTRACT

Background/aims: The purpose of this trial was to evaluate outcomes of endoscopic findings in our patients with peptic ulcer and cancer incidence. Material and Methods: The records of 5306 esophagogastroduodenoscopy procedures performed between April 1998 and July 2004 in the Internal Medicine Clinic, Endoscopy Unit, of Vakif Gureba Training Hospital were evaluated retrospectively. Results: 2538 (47.8%) of the patients were male and 2774 (52.2%) female; the mean age was 48.28 (range: 13-94 years). The most common findings were normal/antral gastritis in 3166 patients (59.6%), duodenal ulcer in 790 (14.8%) and esophagitis in 395 (7.4%). Patients tolerated the procedure without sedation or complication. Conclusions: Esophagogastroduodenoscopy was a well-tolerated procedure without sedation or complication. We evaluated the incidences of malignancy as 0.33% for the esophagus, 1.75% for the stomach and 0.09% for the duodenum.