TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 119-121

Makale PDF

Spontan hepatosellüler karsinoma kanaması: Olgu sunumu Spontaneous hepatocellular carcinoma bleeding: case report

Tonguç Utku YILMAZ1, Harun ERDAL2 Mehmet ARHAN2, Hakan SÖZEN1, Koray KILIÇ3, Aydın DALGIÇ4

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Transplantasyon Ünitesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Radyoloji Anabilim Dalı, 4Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Siroz, hepatosellüler karsinom, kanama, transarteriyal kemoembolizasyon

Keywords : Cirrhosis, hepatocellular carcinoma, bleeding, transarterial chemoembolization


ÖZET

Hepatosellüler karsinoma kanamaları, hepatosellüler kanserlerde en sık üçüncü mortalite nedenidir. Tanı ve tedavi güçlükleri hekimleri zor durumda bırakabilmektedir. Kırkdokuz yaşında hepatit B’ye bağlı siroz olan erkek hasta iki gündür devam eden sağ üst kadranda künt karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. İlk muayenede hastanın taflikardisi, hipotansiyonu ve karında distansiyonu gözlendi. Laboratuvar incelemede bilirubin 8.2 mg/dL, albumin 2 g/dL geldi. Abdominal tomografide daha önce bilinmeyen 5x6 cm kitle ve batın içinde hemorajik mayi izlendi. Parasentezde hemorajik mayi gelmesi ve hastada flok tablosu gelişmesi üzerine hasta acil operasyona alındı. Operasyonda karaciğer segment 6’daki kitledeki kanama sütür yardımıyla durduruldu. Postoperatif dönemde kanaması olamayan hasta 5. gün karaciğer yetmezliğinden kaybedildi. Daha önceden tümörün varlığının bilinmemesi, tanısal zorluklar, karaciğer yetmezliği, hemorajik flok varlığı, atipik bulgular ve koagülasyon bozuklukları mortaliteyi artıran bulgulardır. Bu hastalarda konservatif tedavi, transarteriyal kemo embolizasyon, cerrahi gibi tedavi yöntemleri uygun hastalara göre uygulanmalıdır. Siroz hastalarının takibinde tümör kanamaları için risk faktörleri de değerlendirilmelidir.


ABSTRACT

Bleeding from hepatocellular carcinoma is the third leading cause of mortality in hepatocellular carcinoma. Difficulties in diagnosis and treatment represent the greatest challenges. A 49-year-old man with cirrhosis due to hepatitis B virus had admitted to the hospital because of abdominal pain lasting for two days. The patient had tachycardia and hypotension, and abdominal distension. The levels of bilirubin and albumin were 8.2 mg/dl and 2 g/dl, respectively. The abdominal tomography revealed a 5x6 cm mass and hemorrhagic fluid. In the paracentesis, hemorrhagic fluid was aspirated. The patient underwent emergency surgery because of the hemorrhagic paracentesis fluid and existing shock. Bleeding from the mass in the 6th segment of the liver was controlled by suturing. The bleeding stopped, but the patient died on the 5th day due to liver insufficiency. Diagnostic difficulties, liver insufficiency, hemorrhagic shock, coagulation problems, and unknown masses are the risk factors for increasing mortality. Risk factors for bleedings should be evaluated during the follow-up of patients with cirrhosis.