TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 1

Sayfa : 15-17

Makale PDF

Dispeptik olgularda ultrasonografinin yeri The place of abdominal ultrasonography in dyspeptic patients

Elmas KASAP1, Elif Tuğba TUNCEL2, Selim SERTER3, Hakan YÜCEYAR1

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 3Radyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa

Anahtar Kelimeler : Dispepsi, ultrasonografi, safra kesesi taşı

Keywords : Dyspepsia, ultrasonography, gallstone


ÖZET

Giriş ve Amaç: Dispepsi, yüksek sıklıkta görülmesi nedeniyle toplumların önemli bir sağlık sorunudur. Gastroskopi ve üst batın ultrasonografisi dispeptik hastalarda en sık kullanılan tetkiklerdir. Çalışmamızın amacı, dispepsi tanısı olan hastalarda üst batın ultrasonografi bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve ultrasonografinin dispeptik olgulardaki yerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Polikliniğinde dispepsi tanısı alan ve batın ultrasonografisi yapılmış olan 180 olgu ve 176 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Dispepsi tanılı hastaların %23’ünde, kontrol grubunun ise %51’inde batın ultrasonografisi normal olarak saptandı. Normal ultrasonografi bulgularının kontrol grubunda dispeptik olgulara göre istatistiksel anlamlı olduğu saptandı (p<0.00004). Dispepsi tanılı hastaların %36’sında, kontrol gurubunun ise %13’ünde batın ultrasonografisinde safra kesesi taşı olduğu saptandı. Safra kesesi taşı görülme sıklığının dispeptik olgularda, kontrol gurubuna göre istatistiksel anlamlı olduğu görüldü (p<0.0001). Sonuç: Ultrasonografi, dispeptik olgularda mutlaka tanıda kullanılması gereken laboratuvar tetkiklerinden biri olmalıdır.


ABSTRACT

Background and Aims: Dyspepsia is an important health problem in all societies due to its high incidence. Gastroscopy and abdominal ultrasound are the most commonly investigative tools in dyspeptic patients. The aim of this study was to investigate the ultrasonography findings in dyspeptic patients retrospectively. Materials and Methods: One hundred and eighty patients with a diagnosis of dyspepsia and 176 control subjects were included in the study of the Department of Gastroenterology, Celal Bayar University Medical School, Manisa. Results: The abdominal ultrasonography was normal in 23% of patients with dyspepsia and in 51% of patients in the control group, and normal ultrasonography was significantly more prevalent in the control group than in dyspeptic patients (p<0.0004). 36% of patients with dyspepsia and 13% of the control group had gallstones in abdominal ultrasonography, and the difference between groups was significant (p<0.0001). Conclusions: Abdominal ultrasonography should be considered in patients with dyspepsia.