TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 72-76

Makale PDF

Kronik diyare yakınması ile başvuran tiroid medüller karsinoma olgusu A thyroid medullary carcinoma case presenting with chronic diarrhea

Nil ÖZYÜNCÜ1, Ramazan İDİLMAN2, Şahin ÇOBAN2, Metin KIR3, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Nükleer Tıp Anabilim Dalı3, Ankara

Anahtar Kelimeler : Medüller tiroid karsinoma, ishal

Keywords : Medullary thyroid carcinoma, diarrhea


ÖZET

Medüller tiroid karsinoma, tiroid kanserlerinin %10’unu teşkil eden nöroendokrin bir tümördür. Genelde yavaş seyirli bir tümör olmasına rağmen erken dönemde lenfatik disseminasyon gösterebilir. Klinik semptomlar genelde lokal invazyon ve hormon sekresyonuna bağlı ciltte kı- zarma ve diyare gibi semptomlardır. Özellikle sporadik formlar genelde daha geç tanı almaktadır. Burada sunacağımız olgu 3 yıl boyunca çeşitli farklı merkezlerde inatçı diyare nedeniyle etiyoloji araştırılması yapılmış bir hastadır. İshal sebebi medüller tiroid karsinoma olarak saptanan vaka, gastroenterolojide ishal etiyolojisi araştırılırken nöroendokrin tümörlerin de gözönüne alınmasının önemini vurgulamak için sunulmaktadır.


ABSTRACT

Medullary thyroid carcinoma is a neuroendocrine tumor, which accounts for 10% of thyroid cancers. It usually shows an indolent course, but can make lymphatic dissemination in early stages. Clinical symptoms are generally due to local invasion and hormonal secretion leading to flushing and diarrhea. Especially the sporadic forms are usually diagnosed late. We present a case who had been investigated in different centers for the etiology of intractable diarrhea for three years. The cause of the diarrhea was diagnosed as medullary thyroid carcinoma. We present the case to emphasize the importance of considering neuroendocrine tumors while searching for the etiology of diarrhea in gastroenterology.