TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 63-66

Makale PDF

inflamatuvar barsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesi Evaluation of thyroid hormones and autoantibodies in patients with inflammatory bowel disease

Serkan İPEK1, Elif SARITAŞ YÜKSEL1, Ece HARMAN2, Emrah ALPER1, Süleyman GÜNAY1, Zehra AKPINAR1, Fatih ASLAN1, Sezgin VATANSEVER1, Mehmet CAMCI1, Belkıs ÜNSAL1

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Endokrinoloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: inflamatuvar barsak hastalığı, Crohn, ülseratif kolit, tiroid

Keywords : Key words: Inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, thyroid


ÖZET

Giriş ve Amaç: ınflamatuvar barsak hastalıkları patogenezi tam olarak bilinmeyen, beraberinde pek çok ekstraintestinal manifestasyonları da olabilen hastalıklardır. Beraberinde görülebilen hastalıklardan biri de otoimmun tiroid hastalıklarıdır. Bizim çalışmadaki amacımız Crohn hastalığı ve ülseratif kolitte tiroid hormonları ve tiroid otoantikorlarının düzeyini değerlendirmekti. Gereç ve Yöntem: Polikliniğe başvuran inşamatuar barsak hastalığı olan hastalar TSH, FT3, FT4, anti-TPO, anti-TG açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 119 ülseratif kolit, 36 Crohn hastalığı olmak üzere toplam 155 hasta dahil edildi. Ülseratif kolitlilerin 23’ünde (%19,3) Crohn hastalarının 4’ünde (%11,1) otoantikor yüksekliği saptandı. 3 ülseratif kolit hastasında subklinik hipotiroidi saptandı. Ülseratif kolit hastalarının 7’sinde Crohn hastalarının 1’inde subklinik hipertiroidi saptandı. Daha önce hipotiroidi tanısı olan 1 ülseratif kolit ve 1 Crohn hastası dışında yeni saptanan hipotiroidi veya hipertiroidi olmadı. Otoantikor yüksekliği ve tiroid hastalıkları açısından her iki hastalık arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Çalışmamızda artmış bir hipotiroidi veya hipertiroidi oranı saptanmasa da, artmış tiroid otoantikor düzeyi olan hastaların yüksek oranı, inflamatuvar barsak hastalığı ve tiroid hastalıklarının bir arada bulunabileceğini düşündürmektedir. ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.


ABSTRACT

Background and Aims: Inflammatory bowel diseases are diseases with unknown pathogenesis, and many concomitant extraintestinal manifestations can be seen. One of the concomitant diseases is autoimmune thyroid disease. The aim of our study was to evaluate thyroid hormones and autoantibody levels in Crohn’s disease and ulcerative colitis. Materials and Methods: Inflammatory bowel diseases patients who applied to the outpatient clinic were evaluated for thyroid stimulating hormone, FT3, FT4, anti-thyroid peroxidase and antithyroglobulin. Results: A total of 155 patients (119 ulcerative colitis and 36 Crohn’s disease) were enrolled into the study. Autoantibodies were detected in 23 patients (19.3%) with ulcerative colitis and 4 patients (11.1%) with Crohn’s disease. Subclinical hypothyroidism was found in 3 patients with ulcerative colitis. Subclinical hyperthyroidism was found in 7 patients with ulcerative colitis and 1 patient with Crohn’s disease. No new cases of hypothyroidism or hyperthyroidism were found except 1 ulcerative colitis patient and 1 Crohn’s disease patient, who were previously diagnosed as hypothyroid. No difference was found between these two diseases regarding autoantibodies and thyroid diseases. Conclusions: Although no increase in the rate of hypothyroidism or hyperthyroidism was found, the high rate of autoantibodies detected suggests that inflammatory bowel diseases and thyroid disease can be found together. Further studies are required.