TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 87-89

Makale PDF

Azatioprin ilişkili akut pankreatit: Bir olgu sunumu Azathioprine related acute pancreatitis: A case report

Şerif YILMAZ

Batman Özel Dünya Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Batman

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Azatioprin, akut pankreatit

Keywords : Key words: Azathioprine, acute pancreatitis


ÖZET

Akut pankreatit önemli bir hastalıktır ve bir çok ilaç akut pankreatit nedeni olarak suçlanmıştır. Bu bildiride azatioprin ve budesonid kombinasyonu alan bir Crohn hastasında gelişen akut pankreatit sunulmaktadı r. Otuz yaşında, bayan, aktif Crohn hastası mesalazine yanıtsız olup bundan 10 gün önce hastaya bu kombinasyon tedavisi başlanmıştı. Akut pankreatit kendisini klinik bulgular ve yüksek amilaz düzeyi ile belli etti. Bilgisayarlı tomografi akut ödematöz pankreatiti doğruladı. Klinik ve biyokimyasal anormallikler kombinasyon tedavisi kesilmesinden sonra yatıştı ve yüksek Crohn hastalığı aktivitesi nedeniyle en kısa sürede budesonid yeniden başlandı. Üç aylık takip periyodunda yeni atak gelişmedi. Sonuç olarak, bu yan etki Crohn hastalığı tedavisi sırası nda akılda tutulmalıdır. ilaç ilişkili akut pankreatit benign seyirli olması na rağmen, azatioprin kullanım programı ve olası yan etkilerin takibi konusu düşünülmelidir


ABSTRACT

Acute pancreatitis is an important disease. Several drugs have been reported among causes of acute pancreatitis. In this report, we present a case of Crohn disease who developed acute pancreatitis under treatment of azathioprine and budesonide combination. A 30-year-old woman with active Crohn disease was unresponsive to mesalazine and was given azathioprine and budesonide 10 days ago. Diagnosis of acute pancreatitis was established with clinical symptoms, elevated serum amylase level and computed tomography findings of acute edematous pancreatitis. Clinical and biochemical abnormalities resolved after discontinuation of this combination therapy. We restarted budesonide as soon as possible because of the high Crohn disease activity. No new attack occurred after a period of three months. This adverse effect should be kept in mind during the treatment of Crohn disease. Despite drug induced acute pancreatitis usually runs a benign course, one must follow the standardized azathioprine use instructions strictly and consider the possible side effects.