TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 3

Sayfa : 110-112

Makale PDF

Kronik viral hepatitlerde ekstrahepatik bulgular: Günlük klinik pratikte unutulmaması gereken bir nokta Extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis: possible associated complications must not be forgotten in daily clinical practice

Fatih ERMİŞ 1 , Ahmet UYANIKOĞLU 2 , Filiz AKYÜZ 3 , Kadir DEMİR 3 , Sabahattin KAYMAKOĞLU 3

Department of 1 Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Düzce University School of Medicine, Düzce 

Department of 2 Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Harran University School of Medicine, Şanlıurfa 
Department of 3 Gastroenterology, ‹stanbul University School of Medicine, İstanbul


Anahtar Kelimeler : Kronik hepatit, ekstrahepatik bulgular

Keywords : Chronic hepatitis, extrahepatic manifestations


ÖZET

Giriş ve Amaç:Hepatit etkeni virüsler kronik karaciğer hastalıklarına yol açmanın yanısıra ekstrahepatik bulgular olarak adlandırılan diğer organ ve dokularda da bozukluklara neden olabilirler. Tedavide ekstrahepatik tutulumları da gözardı etmemek gereklidir. Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda 1997-2010 yılları arasında takipli toplam 2870 hastada klinik olarak semptomatik ekstrahepatik tutulumu olan 52 hastanın (%2) demografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Elli iki hastadan 27’si (%52) hepatit C, 24’ü (%46) hepatit B ve 1 (%2) hasta da hem hepatit B hem de hepatit C idi. Bunlardan 25’i (%48) erkekti, ortalama yafl 51±13 (18-78) yıldı. Otuz iki hasta (%61) sirotik evrede, 20 hasta (%39) ise presirotik evrede idi. Sonuç:Ekstrahepatik tutulumlar genellikle atlanmaktadır. Klinisyenler ekstrahepatik bulguların tanısında daha duyarlı olmalıdırlar.


ABSTRACT

Background and Aims:Hepatitis viruses induce not only chronic liver diseases but also the impairment of other organs and tissues as extrahepatic manifestations. It is necessary to consider possible complications associated with extrahepatic diseases in the treatment.Materials and Methods: We retrospectively evaluated the demographic features of 52 (2%) patients who had clinically symptomatic extrahepatic manifestations from among 2870 chronic viral hepatitis patients in the Gastroenterology Department of the Istanbul Medical Faculty between 1997 and 2010. Results: Twenty-seven of the 52 patients (52%) had hepatitis C, 24 (46%) hepatitis B, and 1 (2%) both hepatitis B and C. Of these, 25 (48%) were males, and the mean age was 51±13 (range, 18 to 78) years. Thirty-two patients (61%) were cirrhotic, while 20 (39%) were in the precirrhotic stage.Conclusions: Extrahepatic involvement is generally overlooked, and clinicians should be more sensitive to the diagnoses of these manifestations.