TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 3

Sayfa : 113-116

Makale PDF

Demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal sistem endoskopi bulguları Gastrointestinal endoscopy findings in iron-deficient patients

Hakan Ümit ÜNAL 1 , Cihan FİDAN 2 , Murat KORKMAZ 3 , Haldun SELÇUK 3

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul 

Başkent Üniversitesi, 2 Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 3 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Anahtar Kelimeler : Demir eksikliği, kolonoskopi, endoskopi

Keywords : Iron deficiency, endoscopy, colonoscopy


ÖZET

Giriş ve Amaç:Gastrointestinal sistem hastalıkları demir esikliğinin önemli nedenlerinden biridir. Biz bu çalıflma ile demir eksikliği olan hastalardaki üst ve alt gastrointestinal endoskopi bulgularını tanımlamayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: ICD-10 kodlama sistemine göre demir eksikliği tanısı almıfl hastaların bulguları retrospektif olarak tarandı. Üst ve alt gastrointestinal endoskopi bulguları ile varsa biyopsi sonuçları toplanarak tanımlayıcı istatistik ile değerlendirildi. Bulgular:Çalıflma için, ICD-10’a göre demir eksikliği tanısı almıfl 1200 hastanın verileri gözden geçirildi. Değerlendirmeye alınan 207 hastanın 205’ine üst gastrointestinal endoskopi yapılmıfl ve 116 hastadan mide, 84 hastadan duodenal biyopsi alınmıfltı. Kolonoskopi yapılan 169 hastanın %30’unda herhangi bir patoloji saptanmazken, %4.7’sinde kolorektal kanser saptandı.Sonuç: Demir eksikliği gastrointestinal sistem patolojilerinin önemli bir bulgusudur. Üst ve alt gastrointestinal endoskopi bu bulguyu ortaya çıkaran nedenleri arafltırmada önemli ve gerekli tanı yöntemleridir.


ABSTRACT

Background and Aims: Diseases of the gastrointestinal tract are among the important causes of iron deficiency. Our aim was to identify upper and lower gastrointestinal endoscopic findings in patients with iron deficiency. Materials and Methods: Patients diagnosed with iron deficiency according to the ICD-10 coding system and who underwent upper and/or lower gastrointestinal system endoscopy were included in the study. Endoscopic and pathologic findings were collected for descriptive statistics. Results:Data of 1200 patients were reviewed. Two hundred and seven patients were included in the study. Upper and lower gastrointestinal endoscopy were performed in 205 and 169 patients, respectively. In upper gastrointestinal endoscopy, biopsies were taken from the stomach and second part of the duodenum in 116 and 84 patients, respectively. In lower gastrointestinal endoscopy, 30% of patients had no pathologic finding, whereas 4.7% of patients were diagnosed with colorectal cancer. Conclusions: Iron deficiency is an important finding in gastrointestinal diseases. Upper and lower endoscopic examination is vital for explaining the cause of iron deficiency.