TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 1

Sayfa : 7-10

Makale PDF

KKTC’de kolorektal kanserli olguların retrospektif irdelenmesi Retrospective analysis of colorectal cancers diagnosed at Turkish Republic of Northern Cyprus

Tarık İZBUL1, Mehmet MÜDERRİSZADE2

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1 ve Patoloji Kliniği2, KKTC

Anahtar Kelimeler : Kolon kanseri, epidemiyolojisi.

Keywords : Colorectal cancer, epidemiology


ÖZET

Giriş ve amaç: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kolorektal kanser insidensini ve özelliklerini tesbit etmek. Gereç ve yöntem: Ocak 1996- Aralık 2001 tarihleri arasında ülkemizde bulunan hastane kayıtları ve patoloji raporları taranarak tesbit edilen 170 olgu incelemeye alındı. Bulgular: Olgularımızın 93 (%54.7)’ü erkek, 77 (% 45.3)’si kadındı. Erkeklerde yaş ortalaması 63.9 (28-87) kadınlarda ise 65.4 (27-98) yıl olarak hesaplandı. Olguları doktora getiren semptomlar ve klinik bulgular sıklık sırasına göre; 99 (% 58.2) olguda rektal kanama, 48 (% 28.2) olguda ileus, 15 (% 8.8) olguda anemi, 4 (% 2.4) olguda ağrı, 3(% 1.8) olguda kilo kaybı, 1(% 0.6) olguda ele kitle gelmesi olarak tesbit edildi. Tanı araçları içerisinde en sık % 71.2’lik oranla endoskopik inceleme kullanıldı. Hastaların % 25.3’ünde ise tanı acil operasyon esnasında konuldu. Tümör lokalizasyonları; Rektum 83 (% 48.8), sigmoid kolon 26 (% 15.3), inen kolon 18(% 10.6), çekum 15 (% 8.8), çıkan kolon 10 (% 5.9), hepatik fleksura 9 (% 5.3), transvers kolon 7 (% 4.1), splenik fleksura 2 (% 1.2) oranında tesbit edildi. Ülkemizde kolorektal kanser görülme sıklığı % 0,0139 olarak hesaplandı.


ABSTRACT

Background and aim: To detect the incidence and specialities of colorectal cancers in Turkish Republic of Northern Cyprus. Material and Methods: One hundred and seventy patients who were detected through the hospital and pathology reports found in our country during January 1996 and December 2001 were included into the study.Results: Ninetythree (54.7 %) of our patients were male and 77 (45.3%) were female. Average age was calculated to be 63.9 (28-87) years in males and 65.4 (27-98) years in females. The symptoms and clinical findings that made the patients to admit to a physician were as follows; 99 (58.2%) with rectal bleeding, 48 (28.2 %) with ileus, 15 (8.8 %) with anemia, 4 (2.4 %) with pain, 3 (1.8 %) with weight loss, 1 (0.6 %) with a palpable mass. Endoscopic evaluation was used in 71.2 % of patients was the most frequently used method of diagnosis. In 25.3 % of patients, diagnosis was made during emergent operation. Localization of tumour was found to be as follows; rectum 83 (48.8 %), sigmoid colon 26 (15.3 %), descending colon 18 (10.6 %), ceacum 15 (8.8 %), ascending colon 10 (5.9 %), hepatic flexura 9 (5.3 %), transverse colon 7 (4.1 %), splenic flexura 2 (1.2 %). The incidence of colorectal cancer in our country was found to be 0.0139 %.