TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 3

Sayfa : 117-120

Makale PDF

Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin bazl› rejime C ve E vitamini eklemenin eradikasyon üzerine etkileri Efficacy of vitamin C and E supplementation on Helicobacter pylori eradication rate with levofloxacin-based regimen

Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Göktuğ ŞİRİN1, Fatih GÜZELBULUT2

1Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Kocaeli 2Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Elazığ

Anahtar Kelimeler : Helikobakter pilori, levofloksasin, C ve E vitamini

Keywords : Helicobacter pylori, eradication, levofloxacin, vitamins C and E


ÖZET

Giriş ve Amaç: Günümüzde Helikobakter pilori hastaların %100'ünde eradike edilememektedir. Bu çalışmanın amacı levoşoksasin bazlı tedaviye vitamin C ve E eklemenin Helikobakter pilori eradikasyon oranları üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili 70 hasta 2 gruba randomize edildi. Grup A'daki hastalara 14 günlük lansoprazol 30 mg 2x1, amoksisilin 1000 mg 2x1 ve levoşoksasin 500 mg 1x1; grup B'deki hastalara 14 günlük lansoprazol 30 mg 2x1, amoksisilin 1000 mg 2x1 ve levoşoksasin 500 mg 1x1 ile birlikte 30 günlük vitamin C 500 mg 2x1 ve vitamin E 200 IU 2x1 verildi. Helikobakter pilori eradikasyonu tedavi bitiminden 4-6 hafta sonra C14 üre nefes testi ile de¤erlendirildi. Bulgular: Her 2 grupta da tüm hastalar tedaviyi tamamladı. Grup A'daki 35 hastanın 23'ünde (%65.8), grup B'deki 35 hastanın 27'sinde (%77.2) Helikobakter pilori eradikasyonu elde edildi. 2 grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı de¤ildi (p=0.404). Sonuç: Her 2 rejim ile elde edilen Helikobakter pilori eradikasyon oranları literatürde bildirilen oranlardan daha yüksektir. Levoşoksasin bazlı tedavi ile birlikte vitamin C ve E verilmesi ile elde edilen eradikasyon oranı kabul edilebilir %80'lik orana yakı ndı. Bu çalışmanın sonucu eradikasyon rejimlerine vitamin C ve E gibi ajanların eklenmesi eradikasyon oranlarını artırabilir.


ABSTRACT

Background and Aims: Currently, Helicobacter pylori cannot be eradicated in 100% of patients. In this study, we aimed to evaluate the efficacy of vitamin C and E supplementation on the Helicobacter pylori eradication rate with a levofloxacin-based regimen. Materials and Methods: Seventy patients with Helicobacter pylori -positive nonulcer dyspepsia were randomized into two groups. In group A, patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and levofloxacin 500 mg BID for 14 days; in group B, patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and levofloxacin 500 mg BID for 14 days in combination with vitamin C 500 mg BID and vitamin E 200 IU BID for 30 days. Helicobacter pylori eradication was evaluated with C14 urea breath test 4-6 weeks after the completion of therapy. Results: All patients in both groups completed the therapy. Helicobacter pylori eradication was achieved in 23 of 35 patients (65.8%) in group A and 27 of 35 (77.2%) in group B. The difference was not statistically significant (p=0.404). Conclusions: Helicobacter pylori eradication rates of both regimens were superior to that of standard triple therapy. The eradication rate of levofloxacin-based regimen plus vitamins C and E was close to the acceptable 80% eradication rate. The results of the present study revealed that adjuvant therapies such as vitamins C and E should be added to the eradication regimens.