TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 3

Sayfa : 121-123

Makale PDF

Mesane tümörü benzeri görünüme yol açan enterovezikal fistüllü bir Crohn vakası Enterovesical fistula in Crohn's disease causing a view similar to bladder tumor

Zülfükar BİLGE, Bilge TUNÇ, Serkan TORUN, Hakan YILDIZ, Nurettin SUNA, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, Nurgül ŞAŞMAZ

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara

Anahtar Kelimeler : Crohn hastalığı, mesane tümörü, enterovezikal fistül

Keywords : Crohn’s disease, bladder tumor, enterovesical fistula


ÖZET

Crohn hastalığı ağızdan perianal bölgeye kadar tüm gastrointestinal sistemi tutabilen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Hastalı k obstrüktif stenozan ya da fistülizan şekilde seyredebilir. Crohn hastalığı nda görülen fistüllerin büyük çoğunluğu perianal bölgede olur. Enterovezikal fistüller Crohn hastalığında daha nadir görülür. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarına, pnömatüri ve fekalüri gibi şikayetlere yol açarlar. Bazen de mesanede inşamatuvar kitlelere yol açabilirler. Özellikle ankilozan spondilit gibi romatolojik bir hastalık öyküsü olan hastalarda enterovezikal fistülü çağrıştıran pnömatüri ve fekalüri gibi şikayetlerin de varlığında Crohn hastalığı mutlaka göz önünde bulundurulmalı dır.


ABSTRACT

Crohn’s disease is of unknown origin and may involve the gastrointestinal tract from the mouth to the anus. The course of this disease may be inflammatory or cause stricturing or fistulas. The majority of fistulas in Crohn's disease are in the perianal region. Rarely, fistulas in Crohn's disease can be enterovesical, which may cause urinary tract infection, pneumaturia and fecaluria. It can sometimes lead to bladder inflammatory masses. Especially in patients with a history of rheumatic disease, such as ankylosing spondylitis, and in the presence of findings suggestive of enterovesical fistula, such as fecaluria and pneumaturia, Crohn's disease should be considered