TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 1-6

Makale PDF

Ribavirine bağlı anemi yüksek viral yanıtlarla ilişkili midir? Is there a relationship between ribavirin-induced anemia and viral response rates during HCV therapy?

Engin ALTINTAޞ 1 , Serkan YARAޞ 1 , Fehmi ATEޞ 1 , Bünyamin SARITAޞ 1 , Orhan SEZGİN 1 , Gülhan ÖREKİCİ 2

Departments of 1 Gastroenterology and 2 Medical Statistics, Mersin University, School of Medicine, Mersin, İçel

Anahtar Kelimeler : Ribavirin, anemi, viral yanıtlar

Keywords : Ribavirin, anemia, viral responses


ÖZET

Giriş ve Amaç:Pegile interferon ve ribavirin kombinasyonu hepatit C için standart tedavidir; kalıcı viral yanıt oranları genotip 1 için 42-52% olarak bildirilmiştir. Ribavirin nedeniyle hemolitik anemi önemli bir yan etkisidir. Ribavirin dozunun azaltılması antiviral tedaviye yanıtın azalmasına yol açar. Ribavirin kaynaklı aneminin virolojik sonuçları etkileyip etkilemediğini araştırmak için retrospektif bir çalışma planladık.Gereç ve Yöntem:Kronik hepatit C genotip 1 ile enfekte olan ve 48 hafta süreyle pegile interferon ve ribavirin verilen 164 hasta çalışmaya dahil edildi. İlaç kaynaklı hemoglobin düşüşü tedavi öncesi değerden >3 gr/ dl düşüş olarak tanımlandı. 8,5-10 gr/dl hafif anemi, <8,5 gr/dl şiddetli anemi olarak tanımlandı. Tedavi sırasında hemoglobin <10 gr/dl düzeyine düşerse ribavirin dozu 200 mg/gün azaltıldı, <8,5 gr/dl düzeyine düşerse iki hafta durduruldu. Yanıt oranları (ilk 12 hafta ve 13-48 haftalar sırasında) ile yukarıda belirtilen durumların varlığı arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular:Hastaların yaş ortalaması 53 yıl idi. İlk 12 haftada anemi 55 hastada (% 33.5) gözlendi. Bu grupla anemi olmayan di-ğer grup arasında viral yanıtlar açısından anlamlı bir farklılık (n = 55, %33,5) saptanmadı (sırasıyla p=0.1, 0,385, 0,456, 0,730). Aneminin şiddetine göre de gruplar arasında viral yanıtlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Eritropoietin hiç kullanılmadı, yerine ribavirin dozu azaltıldı veya kesildi. Sonuç: Yukarıdaki bulgular, ribavirin dozu azaltılmadan (ek eritropoietin tedavisi ile) tedavinin tamamlanması halinde daha yüksek virolojik yanıtlara ulaşılabileceği konusunda uyarıcıdır.


ABSTRACT

Background and Aims:Pegylated interferon and ribavirin combination is the standard therapy for hepatitis C; sustained viral response rates are reported as 42-52% for genotype 1. Hemolytic anemia due to ribavirin is an important side effect. Ribavirin dose reduction leads to reduction in the response to antiviral therapy. We planned a retrospective study to investigate whether anemia due to ribavirin affects the virologic outcomes. Materials and Methods: 164 patients infected with chronic hepatitis C genotype 1 and given pegylated interferon and ribavirin for a 48-week period were included. Drug-induced hemoglobin decrease was defined as >3 g/dl below the pretreatment value. 8.5-10 g/dl was defined as mild and <8.5 g/dl as severe anemia. Ribavirin dose was reduced by 200 mg/day if hemoglobin <10 g/dl or was ceased for two weeks if hemoglobin was <8.5. Later, if hemoglobin increased to above 8.5 g/dl in this period, ribavirin was restarted. We investigated the relationship between the presence of the abovementioned status (during the first 12 weeks and weeks 13-48) and the response rates. Results: The mean age was 53 years. In the first 12 weeks, anemia was observed in 55 patients (33.5%). There were no differences between this group (n=55, 33.5%) and the group without anemia (n=109, 66.5%) in virologic responses (p=0.1, 0.385, 0.456, 0.730, for rapid, early, end of treatment, and sustained viral responses, respectively). There were also no statistically significant differences regarding virologic responses between the groups in relation to the severity of anemia. Erythropoietin was never used; rather, the ribavirin dose was reduced or stopped. Conclusions:We are encouraged by our results suggesting that if ribavirin can be completed without dose reduction (with additional erythropoietin therapy), it may lead to even higher virologic responses.