TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 13-16

Makale PDF

Erzurum ve çevresinde erişkin popülasyonunda endoskopik çölyak (gluten) hastalığı sıklığı. The incidence of endoscopic celiac (gluten) disease in the Erzurum area in an adult population

Ahmet UYANIKOĞLU 1 , Muharrem COŞKUN 2 , Doğan Nasır BİNİCİ 3 , Yasin ÖZTÜRK 3

1 Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
3 Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum

Anahtar Kelimeler : Çölyak hastalığı, gluten, insidan

Keywords : Celiac disease, gluten, incidence


ÖZET

Giriş ve Amaç: Çölyak (gluten) hastalığı buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllardaki glutende bulunan gliadinin etkisi ile malabsorsiyona neden olan, otoimmün ve familial özellikleri olan bir hastalıktır. Her yaşta ortaya çıkabilir (1 yaşından 80 yaşına kadar). Genel nüfusta prevalansı Avrupa’da %0,05-0,2, Dünyada 0,5-1%’dir. Bu çalışmada Erzurum ve çevresinde erişkin nüfusta endoskopik olarak tesbit edilen, çölyak hastalığı sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Şubat-Haziran 2010 tarihleri arasında ünitemizde çeşitli nedenlerle gastroskopisi yapılan hastalar retrospektif olarak incelenerek, gluten hastalığının endoskopik sıklığı ve gluten saptanan hastaların demografik özellikleri araştırıldı. Bulgular:Gastroskopileri taranan toplam 1950 hastanın 924’ü (%47) erkek, yaş ortalaması 48.27±17.09 yaş (dağılım 14-100) idi. Yedi hastada (%0.035) endoskopik olarak gluten saptanmış olup, yaş ortalaması 29.85±11.92 (dağılım 17-49), 5’i kadın (%70), 2’si erkek (%30) idi. Sonuç: Erzurum ve bölgesinde gastroskopi yapılan popülasyonda çölyak hastalığı sıklığı yaklaşık 280 hastada bir olarak tesbit edilmiş olup, bu hastalar sıklıkla genç yaşta ve kadındır.


ABSTRACT

Background and Aims:Celiac disease develops due to the effect of the gliadin fraction of wheat gluten, barley and rye proteins. Glutensensitive enteropathy is an autoimmune and familial illness that develops after malabsorption, which is due to dietary intake of some grain products. It can occur at any age (1–80 years of age). The prevalences have been reported as 0,05-0,2% in the general population in Europe, and 0,5-1% in the world. In this study, the incidence of gluten disease in an adult population in the Erzurum area was investigated with endoscopy. Materials and Methods:Between February-June 2010, the gastroscopy reports were examined retrospectively, and the endoscopic incidence of celiac disease and demographic characteristics of patients were investigated. Results:Gastroscopy was performed in a total of 1950 patients (924 [47%] males, mean age: 48,27±17,09 years [range: 14-100]). Celiac disease was detected in 7 patients (0,35%) by endoscopy (5 females (70%), 2 males (30%); mean age: 29,85±11,92 years, range: 17-49). Conclusions:In the Erzurum region, prevalence of celiac disease has been identified as 1 in about 280 patients, and these patients are often young and female.