TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 32-35

Makale PDF

Kolonik obstruksiyona neden olan dev mide stromal tümörü Colonic obstruction related to a giant gastric stromal tumor

Alper SÖZÜTEK 1 , Serdar YORMAZ 2 , Ahmet SEZER 3 , Burhan ŞABAN 2 , Önder ÖZER 2 , Pembe OLTULU 4

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, 3 Tıbbi Onkoloji Kliniği, 4 Patoloji Kliniği, Kahramanmaraş

Anahtar Kelimeler : Dev, gastrointestinal stromal tümör, obstrüksiyon, cerrahi

Keywords : Giant, gastrointestinal stromal tumor, obstruction, surgery


ÖZET

Gastrointestinalstromal tümörler, sindirim sisteminin en sık karşılaşılan mezenkimal tümörleri olmakla birlikte tüm gastrointestinal sistem tümörlerinin %1’den azını oluşturmaktadır. Genellikle 4. dekad sonrası görülmekle birlikte ortalama tanı yaşı 60’tır. En sık yerleştiği bölge mide olup genellikle karın ağrısı, kanama, karında ele gelen kitle gibi semptomlara neden olarak erken dönemde tanı alabilmektedir. Bununla birlikte, nadiren de olsa asemptomatik seyredip dev boyutlara ula-şabilmektedir. Bunun sonucunda, intestinal obstrüksiyon, perforasyon gibi morbiditesi yüksek gastrointestinal sistem komplikasyonlarına yol açabilmektedir. Kitlenin temiz cerrahi sınır ile birlikte en blok rezeksiyonu esas tedavi yöntemidir. Histopatolojik incelemeye göre adjuvan tedavi en kısa sürede planlanmalıdır. Bu çalışmada, dev mide stromal tümörüne bağlı ileus tablosu gelişen bir hastamızın cerrahi tedavi ve takip sonuçlarını literatür eşliğinde tartışarak sunmak amaçlanmıştır.


ABSTRACT

Gastrointestinal stromal tumor is the most common mesenchymal tumor of the alimentary tract, whereas it represents less than 1% of all gastrointestinal system tumors. The diagnosis is generally made after the 4th decade, at a mean age of 60 years. The stomach is the most common site of gastrointestinal stromal tumor, and the tumor usually causes symptoms such as abdominal pain, bleeding, and a palpable mass; hence, an early diagnosis can be made. However, it rarely remains asymptomatic and reaches giant sizes that lead to gastrointestinal system complications with high morbidity, including intestinal obstruction and perforation. The essential treatment method is en bloc resection of the mass with free surgical margin. Adjuvant therapy should be planned as soon as possible according to the histopathological examination. In this study, we aimed to present the clinical and postoperative outcomes of a patient with ileus related to a giant gastric stromal tumor.