TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 2

Sayfa : 81-83

Makale PDF

Retrorektal dermoid kist: Olgu sunum Retrorectal dermoid cyst: Case report

Cem ÇEKİÇ 1 , Zeynep Zehra GÜMÜŞ 2 , Serkan İPEK 1 , Sinan AKAY 1 , Emrah ALPER 1 , Cemil ÇALIŞKAN 3 , Belkıs ÜNSAL 1

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 İç Hastalıkları Kliniği,İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Retrorektal kistler, dermoid kist, endosonografi, abdominosakral rezeksiyon

Keywords : Retrorectal cysts, dermoid cyst, endosonography, abdominosacral resection


ÖZET

Retrorektal kistler gelişimsel kistler olup, kökenlerine ve histopatolojik özelliklerine göre; dermoid kist, rektal duplikasyon kistleri ve kistik hamartomlar (Tailgut kistleri) olarak sınıflandırılabilirler. Dermoid kistler çoğunlukla overian yerleşim göstermekle beraber, mediastende, retroperitoneal bölgede ve nadiren retrorektal lokalizasyonda da görülebilmektedirler. Retrorektal kistler genellikle asemptomatik olsalar da rektal dolgunluk, defekasyon düzensizlikleri, karın ağrısı ve disparoni gibi şikayetlere neden olabilirler. Çoğunlukla rutin pelvik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile rastlantısal olarak tanınırlar. Genellikle benign lezyonlar olmalarına rağmen malign transformasyon ve enfeksiyon gelişme riskleri nedeni ile tanı konulduğunda cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmektedir. Bu yazıda erişkin bayan hastada, rutin pelvik muayene esnasında fark edilen ve cerrahi olarak çıkarılan retrorektal dermoid kistin tanı ve tedavisi irdelenmiştir


ABSTRACT

Retrorectal cysts are developmental cysts, and according to their origin and histopathological features, they are classified as dermoid cysts, rectal duplication cysts and cystic hamartomas (tailgut cysts). Although dermoid cysts have mostly ovarian localization, they can be seen in mediastinal, retroperitoneal, and rarely, retrorectal localizations. Although retrorectal cysts are usually asymptomatic, they might cause problems such as rectal fullness, defecation disorders, abdominal pain, and dyspareunia. They are incidentally diagnosed mostly on routine pelvic examinations and with imaging methods. Though they are usually benign lesions, after the diagnosis, they should be surgically removed because of the risks of malignant transformation and infection. In this article, we examined the diagnosis and treatment of a retrorectal dermoid cyst, which was discovered during the routine pelvic examination and surgically removed from an adult female patient