TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 3

Sayfa : 95-99

Makale PDF

Kronik tiner inhalasyonuna maruz bırakılan sıçanların karaciğerinin histopatolojik değerlendirmesi Histopathological changes in the rat liver exposed to chronic thinner inhalation

Ahmet Burak TOROS 1 , Bülent YAŞAR 2 , Leyla ÖZEL 3 , Güray KILIÇ 4

Department of 1 Gastroenterology, Liv Ulus Hospital, İstanbul
Departments of 2 Gastroenterology, 3 General Surgery and 4 Pathology, Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, İstanbul

Anahtar Kelimeler : İlaç kullanıcıları, inhalasyon, karaciğer, tiner

Keywords : Drug users, inhalation, liver, thinner


ÖZET

Giriş ve Amaç: Organik çözücüler günlük yaşamda sık kullanılan sıvı maddelerdir. Bu çözücüler tiner, cila ve yapıştırıcı olarak boyalarda bulunur. İnsanlar uçucu çözücülere inhalasyon, cilt teması veya oral olarak maruz kalır. Tiner özellikle toplumun düşük sosyoekonomik grubundaki gençler tarafından narkotik olarak kullanılır. Tiner kötüye kullanımı ülkemizde büyüyen bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik tiner inhalasyonuna maruz kalan sıçan karaciğerindeki histopatolojik değişiklikleri belirlemek ve tinerin sıçan karaciğerinde yarattığı toksik etkileri, uçucu madde bağımlılarına bir uyarı olarak ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Bu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayvan bakım tesisinde gerçekleştirilen randomize bir çalışmadır. Çalışmada 40 Wistar albino sıçan kullanıldı. Üç grup sıçan sırayla 1,3 ve 5 hafta boyunca cam bir kafeste tiner soludu. On sıçan kontrol grubu olarak sadece oda havası soludu. Bulgular:Karaciğerde fokal nekroz, granülom, güve yeniği nekrozu ve portal inflamasyon saptandı ve maruziyet süresi uzadıkça bu histopatolojik değişiklikler daha belirgin hale geldi. Safra kanalı hasarı bakımından gruplar arasında önemli fark yoktu. Sonuç:Histopatolojik değerlendirmelere dayanarak, kronik tiner inhalasyonunun karaciğerde maruziyet süresi uzadıkça daha belirgin hale gelen saptanabilir hasara yol açtığı gösterilmişti


ABSTRACT

Background and Aims: Organic solvents are liquid substances commonly used in everyday life. These solvents exist in paint (as a thinner), polishes and adhesives. People are exposed to volatile solvents through inhalation, skin contact or oral ingestion. Thinner is used as a narcotic, especially among young people of low socioeconomic level. Thinner abuse has become a growing health issue in our country. The aim of this study was to determine the histopathological changes in a rat liver exposed to chronic thinner inhalation. Materials and Methods:This is a randomized trial conducted at the animal care facility of Haydarpasa Numune Education and Research Hospital. Forty male Albino-Wistar rats were used throughout the study. Three groups of rats inhaled thinner in a glass cage for 1, 3 or 5 weeks, respectively. Ten rats that inhaled only room air served as the control group. Results: Focal necrosis, granuloma, piecemeal necrosis, and portal inflammation were established in the liver, and these histopathological changes became more prominent as the exposure period extended. There was no significant difference between groups regarding bile duct damage. Conclusions: On the basis of histopathological evaluations, it was shown that exposure to chronic thinner inhalation causes detectable damage to the liver, which becomes more prominent as the exposure period prolongs