TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 1

Sayfa : 1-6

Makale PDF

Karaciğer sağ lob canlı donör adaylarında hepatik vasküler anatominin multidedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile değerlendirilmesi Evaluation of hepatic vascular anatomy by multidetector computed tomography angiography in living liver right lobe donors

Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR 1 , Rıza Sarper ÖKTEN 1 , Mustafa ÖZDEMİR 1 , Melih EREREN 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY 1 , Muharrem TOLA 1 , Eyüp ŞENOL 1,3

Department of 1 Radiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara
Department of 2 Radiology, Ağrı State Hospital, Ağrı
Department of 3 Radiology, Aksaray State Hospital, Aksaray

Anahtar Kelimeler : Karaciğer canlı donör, multidedektör bilgisayarlı tomografi anjiyografi, hepatik vasküler anatomi

Keywords : Living liver donor, MDCT angiography, hepatic vascular anatomy


ÖZET

Giriş ve Amaç:Bu çalışmanın amacı karaciğer sağ lob canlı donör adaylarında hepatik vasküler anatomiyi ve varyasyonları multidedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile transplantasyon cerrahisi öncesinde görüntülemek ve bu varyasyonların prevalansını saptamaktır. Gereç ve Yöntem:Ellibir olgunun (20 kadın, 31 erkek) görüntüleri değerlendirilmiştir. Olguların tümünün incelenmesinde 16-dedektörlü multidedektör bilgisayarlı tomografi cihazı ve aynı inceleme protokolü (arteryel faz, portal faz ve venöz faz) kullanıldı. Alınan ham görüntülerden ‘multiplanar reformat’, ‘maximum intensity projection’ ve ‘volum rendering’ teknikleri kullanılarak iki ve üç boyutlu görüntüler oluşturuldu. Bulgular: Çalışma grubumuzdaki 51 hastanın 35’inde (%68,6) konvansiyonel arteryel anatomik patern (tip I) ve 16’sında (%31,4) hepatik arteryel varyasyon mevcuttu. Çalışmamıza dahil olan 51 hastanın 21’inde (%41,2) portal ven varyasyonlarına rastlanmış olup 30 hastada (%58,8) normal intrahepatik anatomi izlendi. Ellibir hastanın 43’ünde (%84,3) hepatik venöz varyasyon mevcutken 8 hastada (%15,7) normal hepatik venöz anatomi saptandı. Sonuç: Hızlı bir şekilde volumetrik tarama yapabilme ve ince aksiyel kesitleri kullanarak yüksek kalitede iki ve üç boyutlu görüntüler oluşturulabilme özelliği sayesinde multidedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi, karaciğer sağ lob canlı donörlerinin hepatik arteriyel, hepatik ve portal venöz sistemlerinin değerlendirilmesinde oldukça faydalı bir metoddur.


ABSTRACT

Background and Aims: The purpose of this study was to demonstrate the hepatic vascular anatomy and the variations in living right lobe donors by multidetector computed tomography angiography before the transplantation surgery and to detect the prevalence of these variations. Materials and Methods:Fifty-one potential liver donors (20 females, 31 males) underwent hepatic vascular computed tomography angiography in the arterial, portal and venous phases with a 16-row computed tomography scanner in our clinic. Two- and three-dimensional images were obtained using multiplanar reformat, maximum intensity projection and volume rendering techniques. Results:Thirty-five of the 51 patients (68,6%) had conventional arterial anatomic pattern (type I) and 16 patients (31,4%) had hepatic arterial variations. In 30 patients (58,8%), the portal vein had normal intrahepatic anatomy, while 21 patients (41,2%) had portal vein variations. Eight patients (15,7%) had normal hepatic venous anatomy and 43 patients (84,3%) had hepatic venous variations. Conclusions:Due to the high-speed volumetric scanning and high-quality two- and three-dimensional imaging with the use of thin slices, multidetector computed tomography angiography is a useful method for evaluating hepatic arterial, hepatic and portal venous systems in living liver right lobe donors.