TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 1

Sayfa : 25-27

Makale PDF

Hiperplastik polibe bağlı ince barsak invajinasyonu
Small bowel invaginations due to hyperplastic polyps

Aygül ÖZDEMİR 1 , Ayhan Hilmi ÇEKİN 2 , Ramazan ERYILMAZ 3 , Nurettin KATRANCI 4 , Dinç SÜREN 5

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Kliniği, 2 Gastroenteroloji Kliniği, 3 Genel Cerrahi Kliniği,5 Patoloji Kliniği, Antalya
Antalya Özel Anadolu Hastanesi, 4 Radyoloji Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler : Hiperplastik polip, erişkin, invajinasyon, intestinal obstrüksiyon

Keywords : Hyperplastic polyp, adult, invagination, intestinal obstruction


ÖZET

Hiperplastik polip en sık görülen non-neoplastik polip tipidir. Hiperplastik poliplerin çoğu asemptomatik olup endoskopide rastlantısal olarak saptanır. İnce barsak invajinasyonuna sıklıkla çocuklarda görülür. Erişkinlerde ince barsak invajinasyonu %5 oranında görülmekle birlikte bunların %80-90’ında altta yatan barsak patolojisi eşlik etmektedir. Bu yazıda erişkin hastada aralıklı karın ağrısı, kilo kaybı ve rektal kanamaya yol açan ince barsakta çok sayıda hiperplastik polibin neden olduğuince barsak invajinasyon vakası sunulmuştur.


ABSTRACT

Hyperplastic polyps are the most common type of gastrointestinal tract polyps. Invagination is a rare cause of mechanical intestinal obstruction in adults. A diagnosis of invagination in an adult patient strongly suggests the presence of a pathology. Hyperplastic polyps are benign lesions in various parts of the gastrointestinal tract. Intussusception due to hyperplastic polyps is uncommon. We report multiple hyperplastic polyps of the small bowel that presented as intussusception in a 28-year-old woman.