TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 2

Sayfa : 47-50

Makale PDF

Bir cm’den küçük pankreas kistleri- MR mı BT mi? Pancreatic cysts smaller than 1 cm - MRI or CT?

Ahmet PEKER, Elif PEKER, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Pankreas, kist, magnetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans kolanjipankreatografi (MRCP)

Keywords : Pancreas, cyst, magnetic resonance imaging, MRI, computed tomography, CT, magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP


ÖZET

Giriş ve Amaç: Pankreas kistlerinin çoğu, küçük boyutta ve benign olup semptom oluşturmazlar. Çalışmamızda magnetik rezonans görüntülemede “bir cm’den küçük pankreas kist”i saptanan olgularda, kistlerin yaşa göre görülme sıklığı, pankreastaki yerleşim yerleri ve bilgisayarlı tomografide saptanabilirliğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 626 magnetik rezonans kolanjiyopankreatografi incelemesi retrospektif olarak değerlendirildi. Bir cm’den küçük, uniloküle, ince duvarlı, homojen içerikli, rastlantısal pankreas kisti saptanan hastaların yaşları, görülen kist sayısı ve kistin yerleşimi not edildi. Bu hastalar arasında pankreası içine alan bilgisayarlı tomografi görüntüleri olanlarda retrospektif olarak kistin saptanabilirliğine bakıldı. Bulgular:Yetmiş yedi hastada 159 adet 1 cm’den küçük basit pankreas kisti saptandı.Yaş ilerledikçe pankreastaki kistlerin görülme sıklığının arttığı görüldü.Pankreastaki yerleşimlerine göre; kistler en fazla gövdede yerleşimliydi. Bilgisayarlı tomografi incelemesi olan 40 hasta retrospektif olarak değerlendirildiğinde, sadece 5 adet kist saptanabildi. Sonuç:Pankreas kisti saptanmasında magnetik rezonans görüntülemenin bilgisayarlı tomografiye üstünlüğünü vurgulamakta ve 1 cm’den küçük uniloküle pankreas kisti olan hastaların takiplerinde magnetik rezonans görüntüleme kullanılmasını önermekteyiz.


ABSTRACT

Background and Aims: Many pancreatic cysts are small and benign and asymptomatic. We aimed to retrospectively evaluate pancreatic cysts of <1 cm in diameter detected on magnetic resonance imaging with respect to age, location and visibility on computed tomography. Materials and Methods:Six hundred and twenty-six magnetic resonance cholangiopancreatography images were evaluated retrospectively. The patients’ age and number and location of the cysts were noted. In 40 patients whose computed tomography images were available for retrospective analysis, the visibility of cysts on images was also assessed. Results: 159 cysts measuring <1 cm were detected. The incidence of pancreatic cysts increased with age. Cysts were located mostly in the body of the pancreas. In 40 patients whose computed tomography examinations were retrospectively evaluated, only 5 cysts could be detected. Conclusions: We highlight the superiority of magnetic resonance imaging over computed tomography for detection of small pancreatic cysts, and we recommend the use of magnetic resonance imaging in the follow-up of unilocular pancreatic cysts measuring <1 cm.