TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 2

Sayfa : 70-72

Makale PDF

Komplike apandisitin neden olduğu tekrarlayan iliopsoas apse olgusu A case of a recurrent iliopsoas abscess caused by a complicatedappendicitis

Mustafa ŞİT1 , Affan ÇAKIR 1 , Özgür İKİZ 1 , Emrah POSUL 2 , Bülent YILMAZ 2 , Güray CAN 2 , Mevlüt KURT 2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bolu

Anahtar Kelimeler : İliopsoas apse, apandisit, tedavisi

Keywords : Iliopsoas abscess, appendicitis, treatment


ÖZET

Bağırsağa komşu ikincil bir enfeksiyon kaynağı iliopsoas apseye (İPA) neden olabilir. Perfore akut apandisitin ciddi bir komplikasyonu olarak iliopsoas apse nadiren görülebilir. Tekrarlayan iliopsoas apse öyküsü olan 76 yaşındaki erkek hasta, genel cerrahi ünitemize başvurdu. 2007 yılından bu yana tekrarlayan sağ iliopsoas apse nedeniyle diğer hastanelerde, bir yıl aralıkla toplam 5 kez perkütan kateter drenajı ve antibiyotik ile tedavi edildiği öğrenildi. Altıncı atağında, apsenin perfore apandisit nedeniyle olduğu laparotomi sırasında doğrulandı. Apandektomi ve geniş debridman yapıldı.


ABSTRACT

A secondary adjacent infectious source in the bowel may cause iliopsoas abscesses. Iliopsoas abscess is a rarely encountered entity with the serious complication of a perforated acute appendicitis. A 76-yearold male with a history of recurrent iliopsoas abscess was admitted to our general surgery unit. He had been treated earlier for recurrent right iliopsoas abscess with a percutaneous catheter and antibiotics in other hospitals (5 times since 2007 at 1-year intervals). With the sixth episode, the abscess was confirmed to be caused by perforated appendicitis during laparotomy. Appendectomy and extensive debridement were performed.