TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 83-88

Makale PDF

Normal alanin aminotransferaz düzeyli nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında insülin direnci ve metabolik sendrom Insulin resistance and metabolic syndrome in non-alcoholic fatty liver disease with normal alanine aminotransferase levels

Ebru GÖK OĞUZ 1 , Enver ÜÇBİLEK 2 , Orhan SEZGİN 2

1 Department of Nephrology, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training andResearch Hospital, Ankara 2 Department of Gastroenterology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin

Anahtar Kelimeler : Alanin aminotransferaz, insülin direnci, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı

Keywords : Alanine aminotransferase, insulin resistance, non-alcoholic fatty liver disease


ÖZET

Giriş ve Amaç:Çalışmamızın amacı; toplum prevalansı yüksek olan normal alanin aminotransferaz düzeyli nonalkolik yağlı karaciğer hastalığındaki insülin direncini ve metabolik sendrom kriterini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem:Çalışmaya ultrasonografi ile hepatosteatozu saptanan ve alanin aminotransferaz düzeyleri normal olan gelişigüzel seçilen 50 kişilik çalışma grubu ile yine normal alanin aminotransferaz düzeyli ultrasonografi ile hepatosteatozu saptanmayan yine gelişigüzel seçilen 50 kişilik kontrol grubu alındı. Hepatosteatozu olanlar evre I, II ve III olarak kendi arasında gruplandı. Her bir grup Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Kolestrol Eğitim Programı-Erişkin Tedavi Paneli III’e göre metabolik sendrom tanı kriterleri açısından değerlendirildi. Bulgular: Gruplar arasındaki karşılaştırmada insülin rezistansının değerlendirilmesinde homeostatik model değeri normal alanin aminotransferaz düzeyli nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.042). Yine normal aralıkta olmakla birlikte alanin aminotransferaz değeri de steatozlularda anlamlı olarak yüksek idi (p=0.016). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hesaplanan metabolik sendrom sıklığı steatozu olmayanlarda %36 iken, normal alanin aminotransferaz düzeyli nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlarda %64 ile anlamlı olarak yüksek idi (p=0.005). Hepatosteatozu olan grup ultrasonografide saptanan hepatosteatoz derecelerine göre grupladırıldığında; gruplar arasında evre arttıkça aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz değerlerinin de anlamlı olarak arttığı görülmektedir (p<0.001 ve p=0.004). Sonuç:Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı olan bireyler alanin aminotransferaz düzeylerinden bağımsız olarak, insülin direnci ve metabolik sendrom açısından taranmalıdır


ABSTRACT

Background and Aims: The aim of the study is to investigate insulin resistance and metabolic syndrome criterion in non-alcoholic fatty liver disease patients who have normal alanine aminotransferase levels, which is prevalent in the community. Materials and Methods:The study looked at 100 subjects, randomized into two groups of 50. The study group consisted of subjects with normal alanine aminotransferase levels and hepatosteatosis detected by ultrasonography; the control group, again randomized, were subjects with normal alanine aminotransferase levels but no hepatosteatosis as detected by ultrasonography. Subjects with hepatosteatosis were grouped by grade I, II, or III. Each group was evaluated with respect to metabolic syndrome diagnosis criteria in accordance with The World Health Organization and the National Cholesterol Education Programme-Adult Treatment Panel III. Results:The homeostatic model assessment of insulin resistance values were found to be significantly higher in the group with non-alcoholic fatty liver disease and normal alanine aminotransferase levels (p=0.042); and although alanine aminotransferase level were within the normal range, they were significantly higher in the study group compared to control group (P=0.016). Estimated metabolic syndrome frequency according to The World Health Organization was 36% and 64% in control and study groups respectively, which was statistically significant (p=0.005). The study group’s aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase levels significantly increased (p<0.001, p=0.004) as hepatosteatose grades, detected by ultrasonography, increased. Conclusion: Individuals with non-alcoholic fatty liver disease should be screened for insulin resistance and metabolic syndrome, independent of alanine aminotransferase levels.